Th?a Thu?n S? D?ng

Ch?p Thu?n ?i?u Kho?n & ?i?u Ki?n

Vui lòng ??c k? các ?i?u Kho?n & ?i?u Ki?n này tr??c khi truy nh?p và s? d?ng d?ch v? trên website ??ng tuy?n d?ng VietnamWorks.com (sau ?ay g?i là “Website VietnamWorks”) c?a C?ng ty C? ph?n Navigos Group Vi?t Nam (sau ?ay g?i là “C?ng ty”). B?ng vi?c truy c?p và s? d?ng Website VietnamWorks, b?n (sau ?ay có th? ???c g?i là “b?n” ho?c “Khách hàng”, tr? phi ng? c?nh yêu c?u khác ?i) ch?p thu?n ?i?u Kho?n & ?i?u Ki?n này và ??ng y b? ràng bu?c b?i các quy ??nh v? s? d?ng D?ch v? trên Website VietnamWorks. N?u b?n có b?t k? cau h?i nào v? b?n th?a thu?n này, vui lòng liên h? chúng t?i qua email contact@vietnamworks.comLàm thế nào để DJ.

D?ch V? C?a VietnamWorks

VietnamWorks.com là m?t trang Web trên m?ng Internet ???c thi?t k? cho phép nh?ng ng??i s? d?ng ??ng th?ng báo tuy?n d?ng và/ho?c xem các c?ng vi?c do nh?ng ng??i s? d?ng khác ??ng lên, ho?c t??ng tác v?i nh?ng ng??i s? d?ng khác. VietnamWorks.com do C?ng ty s? h?u và ?i?u hành. Website VietnamWorks ch?a và có th? ch?a các th?ng tin, tin t?c, các y ki?n, v?n b?n, ?? ho?, các liên k?t, s?n ph?m ngh? thu?t ?i?n t?, hình ?nh ??ng, am thanh, video, ph?n m?m, tranh ?nh, am nh?c, ti?ng ??ng và các n?i dung, d? li?u khác (g?i chung là “n?i dung”) ???c ??nh d?ng, t? ch?c và thu th?p d??i nhi?u hình th?c khác nhau mà ng??i s? d?ng có th? truy nh?p t?i ???c, g?m các th? m?c, c? s? d? li?u và các vùng trên website c?a VietnamWorks.com mà ng??i s? d?ng có th? thay ??i ???c, ch?ng h?n nh? ??ng qu?ng cáo tuy?n d?ng, t?i lên các t?p ?a ph??ng ti?n, ??ng ky các h? s? ng??i s? d?ng và t?o các h? s? t? th?ng báo (“vùng t??ng tác”).

Làm thế nào để DJ?? có th? s? d?ng ??y ?? ti?n ích d?ch v? trên Website VietnamWorks, b?n c?n ph?i ??ng ky t?o l?p m?t tài kho?n s? d?ng và cung c?p Website VietnamWorks m?t s? th?ng tin cá nhan nh?t ??nh bao g?m mà kh?ng gi?i h?n b?i ??a ch? email ?? ph?c v? cho vi?c liên l?c giao ti?p gi?a b?n và Website VietnamWorks c?ng nh? nh?ng ng??i s? d?ng khác sau này. B?ng vi?c ??ng ky này, b?n ??ng y nh?n các Th? th?ng báo, các th? ?i?n t?, tin nh?n, cu?c g?i ho?c các hình th?c truy?n th?ng khác v? các s?n ph?m và d?ch v? c?a Website VietnamWorks, trong tr??ng h?p lu?t pháp có ??t ra b?t k? gi?i h?n nào v? v?n ?? này và cho phép các bên th?a thu?n khác ?i, b?n ??ng y v?i C?ng Ty r?ng các gi?i h?n trên s? kh?ng ???c áp d?ng. B?t c? khi nào b?n kh?ng mong mu?n nh?n các th?ng báo và/ho?c th? ?i?n t? này n?a ho?c mu?n thay ??i v? các th?ng tin b?n mu?n nh?n, thì b?n h?y th?ng báo cho Website VietnamWorks b?ng ch?c n?ng có s?n trên Website VietnamWorks ho?c t?i bên d??i c?a các th? ?i?n t? c?a Website VietnamWorks. Các th?ng tin cá nhan c?a b?n s? ???c b?o qu?n và x? ly m?t cách b?o m?t theo Chính Sách B?o M?t c?a Website VietnamWorks.

Làm thế nào để DJB?n có th? ??t mua s? d?ng các d?ch v? ho?c s?n ph?m v?i các m?c giá niêm y?t có s?n trên Website VietnamWorks và vi?c ??t mua này c?a b?n s? tùy thu?c vào ch?p thu?n m?t ph?n ho?c toàn b? ?i?u ki?n ??t hàng này c?a Website VietnamWorks. Vi?c ch?p thu?n này c?a Website VietnamWorks ch? có hi?u l?c ràng bu?c khi b?n ?? thanh toán ho?c các th?ng tin v? thanh toán c?a b?n ?? ???c xác nh?n.

Làm thế nào để DJC?ng ty b?o l?u quy?n thay ??i các d?ch v?, s?n ph?m, bi?u giá và ph??ng th?c tính giá và các thay ??i khác c?a Website VietnamWorks t?ng th?i gian mà kh?ng ph?i th?ng báo tr??c cho ng??i s? d?ng n?u th?y phù h?p.

Làm thế nào để DJC?ng ty b?o l?u quy?n t? ch?i cung c?p d?ch v? cho các cá nhan, t? ch?c, mà theo quy ??nh c?a pháp lu?t ho?c theo toàn quy?n ?ánh giá c?a C?ng ty:

 1. Có ho?t ??ng kinh doanh cùng l?nh v?c, nghành ngh? v?i C?ng ty, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, các ho?t ??ng kinh doanh d?ch v? vi?c làm th?ng qua website, ?ng d?ng th??ng m?i ?i?n t? bán hàng và/ho?c website, ?ng d?ng cung c?p d?ch v? th??ng m?i ?i?n t? (sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?); và/ho?c

 2. V?n hành, qu?n ly website, ?ng d?ng liên quan ??n tuy?n d?ng, d?ch v? vi?c làm t??ng t? n?n t?ng website, ?ng d?ng c?a C?ng ty nh?m m?c ?ích kinh doanh, thu l?i nhu?n; và/ho?c

 3. Khai thác, s? d?ng các th?ng tin ???c cung c?p b?i d?ch v? c?a C?ng ty kh?ng nh?m ph?c v? cho m?c ?ích tuy?n d?ng cho chính cá nhan, t? ch?c ?ó; và/ho?c

 4. Làm thế nào để DJCung c?p các s?n ph?m, d?ch v? mang tính ch?t c?nh tranh v?i các d?ch v? hi?n có c?a VietnamWorks.

Làm thế nào để DJTr??ng h?p, C?ng ty ?? cung c?p d?ch v? cho b?n và/ho?c c?ng ty b?n nh?ng sau ?ó phát hi?n ra b?n và/ho?c c?ng ty b?n thu?c m?t trong các ??i t??ng mà C?ng ty t? ch?i cung c?p d?ch v? nêu trên, thì tùy theo quy?t ??nh c?a C?ng ty s? ti?n hành:

 1. Ch?m d?t cung c?p d?ch v? và th?ng báo cho Khách hàng,

 2. Làm thế nào để DJG? b? toàn b? tin ??ng tuy?n (n?u có),

 3. G? b?, v? hi?u hóa tài kho?n s? d?ng website VietnamWorks n?u xét th?y c?n thi?t

 4. Làm thế nào để DJHoàn tr? l?i kho?n ti?n mà b?n ?? thanh toán (n?u có) t??ng ?ng v?i kh?i l??ng d?ch v? mà C?ng ty ch?a cung c?p và/ho?c b?n ch?a kích ho?t s? d?ng.

D?ch V? ??t Mua Và Thanh Toán

 1. B?n có th? mua m?t ho?c nhi?u d?ch v? có s?n trong Danh sách D?ch v? c?a VietnamWorks th?ng qua ??n ??t hàng và/ho?c H?p ??ng D?ch v?.

  N?u d?ch v? Khách hàng mua là D?ch v? ??ng tuy?n:

  • V? trí ??ng tuy?n s? ???c ??ng trên Website VietnamWorks trong 30 (ba m??i) ngày k? t? ngày kích ho?t. Tiêu ?? c?ng vi?c kh?ng ???c thay ??i sau khi v? trí ??ng tuy?n ?? ???c kích ho?t ??ng trên Webiste VietnamWorks.

  • Làm thế nào để DJM?i v? trí ??ng tuy?n ch? ???c bao g?m 01 (m?t) tiêu ?? ??ng tuy?n cùng 01 (m?t) m? t? c?ng vi?c và yêu c?u c?ng vi?c.

 2. Làm thế nào để DJD?ch v? c?a VietnamWorks là d?ch v? tr? tr??c ho?c tr? sau b?ng ti?n m?t, chuy?n kho?n ho?c th? tín d?ng. Danh sách các lo?i th? tín d?ng ???c ch?p thu?n s? ???c c?ng b? trên Website VietnamWorks. Phí D?ch v? ph?i ???c thanh toán ch?m nh?t vào Ngày thanh toán quy ??nh trên ??n ??t hàng.

  N?u quá Ngày thanh toán mà Khách hàng v?n ch?a th?c hi?n thanh toán Phí D?ch v?, thì C?ng ty có quy?n t?m ng?ng cung c?p d?ch v? cho ??n khi vi?c thanh toán ???c th?c hi?n ??y ??.

 3. C?ng ty s? xu?t Hóa ??n Thu? GTGT theo quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam hi?n hành ngay khi Khách hàng yêu c?u. Khách hàng ch?u trách nhi?m v? tính chính xác c?a th?ng tin xu?t Hóa ??n Thu? GTGT.

?i?u Kho?n V? S? D?ng D?ch V?

 1. Sau khi b?n ?? thanh toán Phí D?ch v? và/ho?c kích ho?t các D?ch v? ?? ??t mua, chúng t?i s? kh?ng ch?p nh?n b?t k? yêu c?u t?m ng?ng ho?c h?y b? các D?ch v? ?? ??t mua, ho?c hoàn Phí D?ch v?, ho?c thay ??i d?ch v?.

 2. B?n s? t? t?o m?t tài kho?n v?i m?t kh?u ?? s? d?ng d?ch v? trên Website VietnamWorks.

 3. B?n ???c quy?n ??ng t?i n?i dung th?ng tin ??ng tuy?n c?a mình và/ho?c ???ng d?n trên Website VietnamWorks ??n n?i dung th?ng tin tuy?n d?ng t?i trang web c?a mình và hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? tính chính xác và h?p pháp c?a các n?i dung này. Tuy nhiên b?n kh?ng ???c phép ??a vào n?i dung th?ng tin ??ng tuy?n t?t c? ??nh d?ng ??a ch? email và/ho?c s? ?i?n tho?i và/ho?c s? fax ho?c b?t k? hình th?c th?ng tin liên l?c nào khác.

 4. B?n ph?i kích ho?t D?ch v? ?? mua trong th?i h?n s? d?ng. Khi h?t th?i h?n s? d?ng, b?t k? D?ch v? ?? mua nh?ng ch?a ???c kích ho?t s? kh?ng còn giá tr? s? d?ng.

 5. Làm thế nào để DJTr??ng h?p do l?i c? y c?a chúng t?i mà sau 7 (b?y) ngày làm vi?c k? t? ngày b?n có th?ng báo nh?c nh? b?ng v?n b?n v? vi ph?m mà chúng t?i v?n ch?a ti?n hành kh?c ph?c sai ph?m này, chúng t?i s? hoàn tr? cho b?n Phí D?ch v? t??ng ?ng v?i D?ch v? ch?a s? d?ng theo ??n ??t hàng/H?p ??ng D?ch v? mà chúng t?i kh?ng cung c?p theo ?úng th?a thu?n gi?a hai bên.

Quy?n Và Trách Nhi?m C?a Ng??i S? D?ng

Truy c?p Website VietnamWorks.com.Làm thế nào để DJ B?n có trách nhi?m t? cung c?p t?t c? ph?n c?ng, ph?n m?m, s? ?i?n tho?i ho?c các thi?t b? liên l?c khác và/ho?c d?ch v? k?t n?i t?i Internet và truy c?p Website VietnamWorks.com, ??ng th?i có trách nhi?m tr? m?i kho?n phí truy c?p Internet, phí ?i?n tho?i ho?c các kho?n phí khác phát sinh trong quá trình k?t n?i Internet và truy c?p Website VietnamWorks.

??o ??c ng??i s? d?ng. Khi s? d?ng D?ch v? c?a VietnamWorks và truy c?p vào Website VietnamWorks, b?n nh?n th?c ??y ?? các ?i?u c?m sau:

 1. Ch?ng Nhà n??c C?ng hoà x? h?i ch? ngh?a Vi?t Nam, phá ho?i kh?i ?oàn k?t toàn dan, tuyên truy?n, xuyên t?c, kích ??ng ho?c cung c?p th?ng ch?ng phá Nhà n??c Vi?t Nam;

 2. Làm thế nào để DJKích ??ng b?o l?c, tuyên truy?n chi?n tranh xam l??c, gay h?n thù gi?a các dan t?c và nhan dan các n??c, kích ??ng dam ?, ??i tr?y, t?i ác, t? n?n x? h?i, mê tín d? ?oan, phá ho?i thu?n phong m? t?c c?a dan t?c;

 3. Làm thế nào để DJTi?t l? bí m?t nhà n??c, bí m?t quan s?, an ninh, kinh t?, ??i ngo?i và nh?ng bí m?t khác ?? ???c pháp lu?t quy ??nh;

 4. Làm thế nào để DJXuyên t?c, vu kh?ng, xúc ph?m uy tín c?a t? ch?c, danh d?, nhan ph?m, uy tín c?a c?ng dan;

 5. Qu?ng cáo, tuyên truy?n hàng hoá, d?ch v? thu?c danh m?c c?m ?? ???c pháp lu?t quy ??nh;

 6. ?? c?p ??n các v?n ?? chính tr? và t?n giáo;

 7. Làm thế nào để DJS? d?ng các t? ng? v? v?n hóa vi ph?m truy?n th?ng ??o ??c c?a Vi?t Nam;

 8. H?n ch? ho?c ng?n c?n ng??i s? d?ng khác s? d?ng và h??ng các tính n?ng t??ng tác;

 9. Làm thế nào để DJG?i ho?c chuy?n các th?ng tin b?t h?p pháp, ?e do?, l?m d?ng, b?i nh?, nói x?u, khiêu dam, phi th?m m?, xúc ph?m ho?c b?t k? lo?i th?ng tin kh?ng ??ng ??n nào, bao g?m nh?ng kh?ng h?n ch? vi?c truy?n bá tin t?c góp ph?n hay khuy?n khích hành vi ph?m t?i, gay ra trách nhi?m pháp ly dan s? ho?c vi ph?m pháp lu?t ?ia ph??ng, liêng bang, qu?c gia ho?c qu?c t?;

 10. G?i hay chuy?n các th?ng tin, ph?n m?m, ho?c các tài li?u khác b?t k?, vi ph?m ho?c xam ph?m các quy?n c?a nh?ng ng??i khác, trong ?ó bao g?m c? tài li?u xam ph?m ??n quy?n riêng t? ho?c c?ng khai, ho?c tài li?u ???c b?o v? b?n quy?n, tên th??ng m?i ho?c quy?n s? h?u khác, ho?c các s?n ph?m phái sinh mà kh?ng ???c s? cho phép c?a ng??i ch? s? h?u ho?c ng??i có quy?n h?p pháp;

 11. Làm thế nào để DJG?i ho?c chuy?n th?ng tin, ph?n m?m ho?c tài li?u b?t k? có ch?a virus ho?c m?t thành ph?n gay h?i khác;

 12. Thay ??i, làm h? h?i ho?c xóa n?i dung b?t k? ho?c các ph??ng ti?n khác mà kh?ng ph?i là n?i dung thu?c s? h?u c?a b?n, ho?c gay tr? ng?i cho nh?ng ng??i khác truy c?p ??n Website VietnamWorks;

 13. Phá v? lu?ng th?ng tin bình th??ng trong m?t vùng t??ng tác;

 14. Tuyên b? có liên h? v?i hay phát ng?n cho m?t doanh nghi?p, hi?p h?i, th? ch? hay t? ch?c nào khác mà b?n kh?ng ???c u? quy?n tuyên b? m?i liên h? ?ó;

 15. Th?c hi?n t?n c?ng m?ng, kh?ng b? m?ng, gián ?i?p m?ng, t?i ph?m m?ng; gay s? c?, t?n c?ng, xam nh?p, chi?m quy?n ?i?u khi?n, làm sai l?ch, gián ?o?n, ng?ng tr?, tê li?t ho?c phá ho?i h? th?ng th?ng tin;

 16. Làm thế nào để DJS? d?ng Website VietnamWorks cho nh?ng m?c ?ích phi pháp, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n hành vi vi ph?m m?t quy t?c, chính sách hay h??ng d?n s? d?ng nào c?a nhà cung c?p d?ch v? Internet cho b?n hay các d?ch v? tr?c tuy?n.

Làm thế nào để DJ

??ng ky tài kho?n s? l??ng l?n và T? ??ng. Các tài kho?n ???c ??ng ky m?t cách t? ??ng và/ho?c có h? th?ng v?i s? l??ng l?n, theo toàn quy?n ?ánh giá c?a C?ng ty, ???c xem là vi ph?m và s? áp d?ng các x? ly vi ph?m theo quy ??nh t?i ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n này.

Ho?t ??ng kh?ng ?úng m?c ?ích. B?t k? hành vi l?m d?ng và/ho?c s? d?ng website VietnamWorks sai l?ch kh?i m?c ?ích tuy?n d?ng, tìm ki?m c? h?i vi?c làm, theo toàn quy?n ?ánh giá b?i C?ng ty, s? có th? ???c xem là vi ph?m và s? b? áp d?ng các x? ly vi ph?m theo quy ??nh t?i ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n này.

Qu?y r?y ng??i dùng khác.Làm thế nào để DJ C?ng ty mong mu?n t?o m?i tr??ng t? do và lành m?nh cho ho?t ??ng tuy?n d?ng và tìm ki?m vi?c làm c?a t?t c? ng??i dùng. Khi s? d?ng Website Vietnamworks, b?n c?n can nh?c c?n th?n các n?i dung do mình ??a lên vùng t??ng tác và các ph?n h?i ??i v?i ng??i dùng khác. N?u C?ng ty nh?n ???c ph?n ánh v? b?t k? hành vi qu?y r?y nào (bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n các hành vi ?e d?a, ??a ra các n?i dung tr?ng r?ng ho?c chu?i ky t?/t? ng?u nhiên kh?ng có ngh?a và/ho?c kh?ng liên quan ??n các n?i dung t??ng tác h?p ly, g?i th? rác, s? d?ng các hình th?c l?a d?i nh?m l?i kéo s? chú y ho?c nh?m m?c ?ích ti?p th? th??ng m?i) làm ?nh h??ng ??n vi?c s? d?ng d?ch v?, c?n tr? kh? n?ng ti?p c?n th?ng tin, ?em l?i s? kh?ng tho?i mái cho ng??i dùng khác, C?ng ty, ngay l?p t?c, có quy?n t?m d?ng cung c?p d?ch v? mà kh?ng c?n th?ng báo và/ho?c hoàn l?i ti?n ??i v?i ng??i dùng b? báo cáo sai ph?m ?? ?i?u tra và x? ly theo quy ??nh t?i ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n này.

Yêu c?u ng??i tham gia ?ng tuy?n ?óng ti?n.Làm thế nào để DJ C?ng ty kh?ng thu ti?n c?a ng??i dùng tham gia ?ng tuy?n. Vi?c nhà tuy?n d?ng thu ti?n c?a ng??i tham gia ?ng tuy?n hoàn toàn b? c?m theo quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam hi?n hành. B?n s? tuan th? nghiêm ng?t các quy ??nh này. Trong m?t s? tr??ng h?p ??c thù mà ng??i tham gia ?ng tuy?n ???c yêu c?u ph?i chi tr? b?t k? kho?n chi phí hàng hóa/d?ch v? nào cho b?n ho?c C?ng ty b?n ho?c b?t k? bên th? ba nào khác phù h?p v?i quy ??nh pháp lu?t (nh? chi phí làm th? t?c xu?t nh?p c?nh ?? ??n làm vi?c t?i m?t qu?c gia khác, chi phí gi?y phép lao ??ng, chi phí ?ào t?o ngh?…) ?? có th? ???c tuy?n d?ng và làm vi?c cho b?n và/ho?c C?ng ty b?n thì th?ng tin v? các chi phí này ph?i ???c c?ng khai trong n?i dung ??ng tuy?n.

Làm thế nào để DJ N?u C?ng ty phát hi?n ho?c nh?n ???c ph?n ánh t? nh?ng ng??i dùng khác v? b?t k? yêu c?u thu ti?n nào liên quan ??n b?n và/ho?c C?ng ty b?n mà kh?ng phù h?p v?i quy ??nh trên, C?ng ty, ngay l?p t?c, có quy?n t?m d?ng cung c?p d?ch v? liên quan mà kh?ng c?n th?ng báo và/ho?c hoàn l?i ti?n cho b?n ?? ?i?u tra và x? ly vi ph?m theo quy ??nh t?i ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n này.

Trong tr??ng h?p b?n ???c b?t k? ng??i dùng nào yêu c?u chi tr? b?t k? kho?n ti?n nào liên quan ??n vi?c b?n n?p h? s? ?ng tuy?n ho?c làm vi?c cho h?, b?n c?n ph?i dùng s? suy xét t?t nh?t c?a b?n trong vi?c tìm hi?u và ?ánh giá t?t c? các th?ng tin c?ng nh? th?n tr?ng can nh?c tr??c khi quy?t ??nh chi tr?. C?ng ty s? kh?ng ch?u trách nhi?m v? nh?ng thi?t h?i hay r?i ro hay t?n th?t d??i b?t k? hình th?c nào mà ng??i dùng có th? gánh ch?u khi ??a ra các quy?t ??nh liên quan ??n vi?c t??ng tác v?i ng??i dùng khác, b?t k? th?ng qua Website VietnamWorks hay kh?ng.

Báo cáo vi ph?m. Trong tr??ng h?p b?n cho r?ng hành vi c?a b?t k? ng??i dùng nào khác kh?ng phù h?p các quy ??nh t?i ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n này, b?n lu?n có th? th?ng báo cho chúng t?i ?? xem xét.

Các Vùng T??ng Tác

B?n th?a nh?n, Website VietnamWorks có th? ch?a các vùng t??ng tác khác nhau, bao g?m nh?ng kh?ng h?n ch? v?i các c?ng vi?c. Nh?ng vùng t??ng tác này cho phép ph?n h?i ??n Website VietnamWorks và t??ng tác th?i gian th?c gi?a nh?ng ng??i s? d?ng. B?n c?ng hi?u r?ng, Website VietnamWorks kh?ng ki?m soát các th?ng báo, th?ng tin ho?c các t?p ???c phan ph?i t?i các vùng t??ng tác nh? v?y và r?ng, Website VietnamWorks có th? cho b?n và nh?ng ng??i s? d?ng khác kh? n?ng t?o và qu?n ly m?t vùng t??ng tác. Tuy nhiên, Website VietnamWorks, c?ng ty m?, ho?c các chi nhánh, c?ng nh? các giám ??c, nhan viên, nh?ng ng??i làm thuê và các ??i ly t??ng ?ng kh?ng ch?u trách nhi?m v? n?i dung trong vùng t??ng tác b?t k?.

Vi?c s? d?ng và/ho?c qu?n ly m?t vùng t??ng tác c?a b?n s? b? chi ph?i b?i B?n tho? thu?n này và các quy t?c b? sung b?t k?, ho?c b?i các th? t?c ho?t ??ng c?a vùng t??ng tác b?t k? do b?n hay ng??i s? d?ng khác thi?t l?p. B?n c?ng nh?n r?ng, Website VietnamWorks kh?ng th? và kh?ng có y ??nh sàng l?c các th?ng tin tr??c. Ngoài ra, vì Website VietnamWorks khuy?n khích liên l?c m? và kh?ng thiên v? trong các vùng t??ng tác nên Website VietnamWorks kh?ng th? xác ??nh tr??c m?c ?? chính xác ho?c s? phù h?p ??i v?i b?n Tho? thu?n này v? n?i dung b?t k? ???c chuy?n ?i trong vùng t??ng tác. Website VietnamWorks kh?ng ch?u trách nhi?m v?i vi?c sàng l?c, l?p chính sách, hi?u ch?nh, duy?t ho?c giám sát n?i dung b?t k? trong m?t vùng t??ng tác.

M?c dù v?y, b?n c?ng ??ng y r?ng Website VietnamWorks có quy?n giám sát m?i vùng t??ng tác, ??i lúc ?? l? th?ng tin nào ?ó n?u c?n thi?t theo yêu c?u lu?t pháp, ho?c yêu c?u khác c?a chính ph? ??i v?i ho?t ??ng c?a vùng t??ng tác, ho?c ?? t? b?o v? mình hay nh?ng ng??i s? d?ng khác. N?u ???c th?ng báo n?i dung d?n ra kh?ng phù h?p v?i b?n Th?a thu?n này, Website VietnamWorks có th? th?n tr?ng ?i?u tra và xác ??nh ?? lo?i b?, ho?c yêu c?u ng??i s? d?ng b? n?i dung ?ó. Website VietnamWorks gi? quy?n c?m các hành ??ng, truy?n ??t tin t?c ho?c n?i dung trong ph?m vi vùng t??ng tác, ho?c so?n th?o, t? ch?i g?i, ho?c lo?i b? n?i dung b?t k?, toàn th? hay t?ng ph?n mà v?i ??c quy?n c?a mình, chúng t?i cho r?ng (i) vi ph?m các ?i?u kho?n tiêu chu?n lúc ?ó c?a b?n Th?a thu?n này ho?c chu?n b?t k? khác n?m trong chính sách c?a VietnamWorks.com v?n còn hi?u l?c vào lúc ?ó, (ii) b?t l?i v?i các quy?n c?a m?i ng??i s? d?ng, c?a Website VietnamWorks ho?c các nhóm th? ba khác, (iii) vi ph?m lu?t hi?n hành ho?c (iv) nh?ng ?i?u kh?ng hay khác.

Các Quy?n S? H?u Trí Tu?

N?i dung Website ngh? nghi?p VietnamWorks.com. B?n th?a nh?n, VietnamWorks Website cho phép truy c?p ??n N?i dung ???c b?o v? b?n quy?n, tên th??ng m?i và các quy?n s? h?u khác (k? c? quy?n s? h?u trí tu?) (“Quy?n S? h?u Trí tu?”), và th?a nh?n các quy?n s? h?u trí tu? ?ó là h?p l? và ???c b?o v? trên m?i ph??ng ti?n truy?n th?ng hi?n có và sau này, tr? nh?ng ?i?m nêu r? ràng d??i ?ay, vi?c s? d?ng n?i dung c?a b?n s? ???c qu?n ly theo các lu?t b?n quy?n và các lu?t s? h?u trí tu? hi?n hành khác.

Làm thế nào để DJB?n ??ng y và th?a nh?n r?ng t?t c? các n?i dung trên VietnamWorks Website bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n b?i các s? y?u ly l?ch s? thu?c quy?n s? h?u trí tu? duy nh?t c?a Website VietnamWorks và Navigos Group và b?n kh?ng ???c quy?n thay ??i, sao chép, m? ph?ng, truy?n, phan ph?i, c?ng b?, t?o ra các s?n ph?m phái sinh, hi?n th? ho?c chuy?n giao, ho?c khai thác nh?m m?c ?ích th??ng m?i b?t k? ph?n nào c?a n?i dung, toàn b? hay t?ng ph?n. Tuy nhiên, b?n có th? (i) t?o m?t b?n sao d??i d?ng s? ho?c hình th?c khác ?? ph?n c?ng và ph?n m?m máy tính c?a b?n có th? truy c?p và xem ???c n?i dung, (ii) in m?t b?n sao c?a t?ng ?o?n n?i dung, (iii) t?o và phan ph?i m?t s? l??ng h?p ly các b?n sao n?i dung, toàn b? hay t?ng ph?n, ? d?ng b?n in ho?c b?n ?i?n t? ?? dùng n?i b?.

B?t k? b?n sao n?i dung ???c phép nào c?ng ph?i ???c tái t?o ? d?ng kh?ng th? bi?n ??i ???c các th?ng tri b?t k? ch?a trong n?i dung, ch?ng h?n nh? t?t c? các th?ng tri v? Quy?n S? h?u Trí tu?, và các ngu?n th?ng tin ban ??u cho “website ngh? nghi?p VietnamWorks.com” và ??a ch? m?ng (URL) c?a nó. B?n s? kh?ng có b?t k? Quy?n S? h?u Trí tu? nào qua vi?c t?i xu?ng ho?c in n?i dung. B?t k? các b?n sao ho?c vi?c s? d?ng trái phép nào ??i v?i n?i dung nào cho m?c ?ích th??ng m?i s? b? coi là vi ph?m và b? x? ly theo quy ??nh có liên quan c?a pháp lu?t và các ?i?u kho?n quy ??nh t?i b?n th?a thu?n này.

N?i dung do Ng??i s? d?ng cung c?p. B?n ch? có th? t?i lên vùng t??ng tác b?t k? ho?c truy?n, g?i, c?ng b?, m? ph?ng ho?c phan ph?i trên ho?c th?ng qua Website VietnamWorks ph?n n?i dung, kh?ng ph? thu?c vào b?t k? Quy?n S? h?u Trí tu? nào, ho?c n?i dung mà ng??i gi? Quy?n S? h?u Trí tu? có s? ?y quy?n r? ràng v? vi?c phan tán trên Internet và trên Website VietnamWorks mà kh?ng có h?n ch? gì. M?i n?i dung ???c ??a ra v?i s? ??ng y c?a ng??i s? h?u b?n quy?n kh?ng ph?i là b?n ph?i kèm theo cau nh? “do [tên ng??i ch? s? h?u] s? h?u b?n quy?n; ???c dùng theo ?y quy?n”. V?i vi?c ??a n?i dung lên vùng t??ng tác b?t k?, b?n t? ??ng ch?p nh?n và/ho?c cam ?oan r?ng, ch? s? h?u c?a n?i dung ?ó, ho?c là b?n, ho?c là nhóm th? ba, ?? cho Website VietnamWorks quy?n và gi?y phép kh?ng ph?i tr? ti?n b?n quy?n, lau dài, kh?ng thay ??i, kh?ng lo?i tr?, kh?ng h?n ch? ?? s? d?ng, m? ph?ng, thay ??i, s?a l?i, c?ng b?, d?ch thu?t, t?o các s?n ph?m phái sinh, c?p phép con, phan ph?i, th?c hi?n và hi?n th? n?i dung ?ó, toàn ph?n hay t?ng ph?n, kh?p th? gi?i và/ho?c k?t h?p nó v?i các c?ng vi?c khác ? d?ng b?t k?, qua các ph??ng ti?n truy?n th?ng ho?c c?ng ngh? hi?n t?i hay s? phát tri?n sau này theo ?i?u kho?n ??y ?? c?a Quy?n S? h?u Trí tu? b?t k? trong n?i dung ?ó. B?n c?ng cho phép Website VietnamWorks c?p gi?y phép con cho bên th? ba quy?n kh?ng h?n ch? ?? th?c hi?n b?t k? quy?n nào ? trên v?i n?i dung ?ó. B?n c?ng cho phép Website VietnamWorks dùng tên và logo c?ng ty vì các m?c ?ích ti?p th?.

Các Liên K?t, T? Ch?i Các B?o ??m, Gi?i H?n Trách Nhi?m

Các liên k?t.Làm thế nào để DJ B?n hi?u r?ng tr? ph?n n?i dung, các s?n ph?m và d?ch v? có trên Website VietnamWorks, VietnamWorks.com, c?ng ty m?, ho?c các chi nhánh, c?ng nh? các giám ??c, nhan viên, ng??i làm c?ng và các ??i ly t??ng ?ng ki?m soát, cung c?p kh?ng ch?u trách nhi?m v?i n?i dung, hàng hóa ho?c các d?ch v? c?a các sites khác trên Internet ???c k?t n?i ??n ho?c t? Website VietnamWorks. T?t c? n?i dung, hàng hóa và các d?ch v? ?ó ??u có th? truy c?p ???c trên Internet b?i bên th? ba ??c l?p và kh?ng ph?i là m?t ph?n c?a Website VietnamWorks ho?c ???c ki?m soát b?i VietnamWorks.com. Website VietnamWorks kh?ng xác nh?n và c?ng kh?ng ch?u trách nhi?m v? tính chính xác, tính ??y ??, tính h?u d?ng, ch?t l??ng và tính s?n sàng c?a m?i n?i dung, hàng hóa hay các d?ch v? có trên các site ???c k?t n?i ??n ho?c t? Website VietnamWorks mà ?ó là trách nhi?m duy nh?t c?a bên th? ba ??c l?p ?ó, và do v?y vi?c s? d?ng c?a b?n là s? m?o hi?m riêng c?a b?n. Website VietnamWorks, c?ng ty m?, ho?c các chi nhánh, ho?c các giám ??c, nhan viên, ng??i làm c?ng và các ??i ly t??ng ?ng kh?ng ch?u trách nhi?m pháp ly, tr?c ti?p hay gián ti?p, v?i m?i m?t mát hay thi?t h?i gay ra b?i ho?c b? cho là gay ra b?i vi?c s? d?ng ho?c s? tin c?y c?a b?n vào m?i n?i dung, hàng hóa ho?c các d?ch v? có trên site b?t k? ???c k?t n?i ??n ho?c t? Website VietnamWorks, ho?c do b?n kh?ng th? truy c?p lên Internet hay site b?t k? k?t n?i ??n ho?c t? Website VietnamWorks.

T? ch?i các b?o ??m. Xin h?y dùng s? suy xét t?t nh?t c?a b?n trong vi?c ?ánh giá t?t c? các th?ng tin ho?c các y ki?n ???c trình bày trên Website VietnamWorks. Chính sách c?a Website VietnamWorks kh?ng xác nh?n hay ph?n ??i m?i y ki?n do ng??i s? d?ng bày t?, ho?c n?i dung do nhóm ??c l?p khác cung c?p. B?N ??NG Y R? RàNG R?NG VI?C S? D?NG Website VietnamWorks Là S? M?O HI?M C?A RIêNG B?N. Website VietnamWorks, Và C?NG TY M?, HO?C CáC CHI NHáNH, HO?C CáC GIáM ??C, NH?N VIêN, NH?NG NG??I LàM THUê, CáC ??I LY, CáC C?NG TáC VIêN, H?I VIêN, NG??I C?P PHéP HO?C CáC NHà CUNG C?P KHáC CUNG C?P N?I DUNG, D? LI?U, TH?NG TIN HO?C CáC D?CH V? KH?NG B?O ??M R?NG, Website VietnamWorks HO?C M?I SITE INTERNET ???C K?T N?I ??N HO?C T? Website VietnamWorks S? KH?NG B? NG?T QU?NG HO?C B? SAI SóT, R?NG CáC NH??C ?I?M S? ???C S?A CH?A, HO?C SITE NàY, K? C? CáC VùNG T??NG TáC HO?C MáY CH? T?O RA Nó KH?NG B? NHI?M VIRUS HAY CáC THàNH PH?N G?Y H?I KHáC. Và CHúNG T?I C?NG KH?NG B?O ??M V? CáC K?T QU? NH?N ???C T? VI?C S? D?NG Website VietnamWorks HO?C V? TíNH ?úNG LúC, TíNH TRìNH T?, TíNH CHíNH XáC, S? ?Y QUY?N, TíNH ??Y ??, TíNH H?U D?NG, TíNH B?T KH? X?M PH?M, TíNH TIN C?Y, TíNH S?N SàNG HO?C TíNH CH?C CH?N C?A MOI N?I DUNG, TH?NG TIN, D?CH V? HO?C GIAO D?CH ???C CUNG C?P QUA Website VietnamWorks HO?C M?I SITE ???C K?T N?I ??N HO?C T? Website VietnamWorks. Website VietnamWorks ???C CUNG C?P TRêN C? S? “V?I T? CáCH Là”, “N?U Có” Mà KH?NG Có B?T K? ??M B?O THEO HìNH TH?C NàO, R? RàNG HAY NG? Y, BAO G?M NH?NG KH?NG H?N CH?, CáC V?N ?? Có TíNH TH??NG M?I HAY PHù H?P CHO M?T M?C ?íCH C? TH?.

Gi?i h?n v? trách nhi?m pháp ly.Làm thế nào để DJ TRONG B?T K? TR??NG H?P NàO, Website VietnamWorks, C?NG TY M?, HO?C CáC CHI NHáNH, HO?C CáC GIáM ??C, NH?N VIêN, NH?NG NG??I LàM THUê, CáC ??I LY, CáC C?NG TáC VIêN, HO?C NH?NG NG??I C?P PHéP KH?NG CH?U TRáCH NHI?M PHáP LY V?I M?I THI?T H?I NG?U NHIêN, ??C BI?T HAY ???NG NHIêN THEO HO?C N?Y SINH T? B?N TH?A THU?N NàY, Website VietnamWorks HO?C M?I SITE INTERNET ???C K?T N?I ??N HO?C T? Website VietnamWorks, Vì LY DO VI PH?M H?P ??NG, ?NG X? SAI L?M, S? XU?T HO?C B?T K? NGUYêN NH?N HàNH ??NG KHáC NàO, BAO G?M NH?NG KH?NG H?N CH? M?I NGH?A V? PHáP LY CHO M?I THI?T H?I G?Y B?I HO?C CHO Là G?Y B?I M?I THI?U SóT TRONG TH?C HI?N, L?I B? SóT, GIáN ?O?N, S? ??T BI?N/H?NG HóC/NHI?U ?I?N, VI?C XóA, CH?M TR? TRONG HO?T ??NG HO?C CHUY?N T?I, VIRUT MáY TíNH, H?NG ???NG LIêN L?C, H?NG THI?T B?, L?I PH?N M?M, VI PH?M, TRUY C?P TRáI PHéP, HO?C TR?M C?P, PHá HO?I, THAY TH?, HO?C S? D?NG CáC B?N GHI.

Làm thế nào để DJTRONG B?T K? TR??NG H?P NàO, Website VietnamWorks, C?NG TY M?, HO?C CáC CHI NHáNH, HO?C CáC GIáM ??C, NH?N VIêN, NH?NG NG??I LàM THUê, CáC ??I LY, CáC C?NG TáC VIêN HO?C NH?NG NG??I C?P PHéP KH?NG CH?U TRáCH NHI?M PHáP LY ??I V?I B?N HO?C M?I NHóM TH? BA KHáC V? M?I QUY?T ??NH ?? RA HO?C HàNH ??NG Mà B?N TH?C HI?N Vì TIN VàO N?I DUNG CH?A TRONG Website VietnamWorks HO?C N?I DUNG CHúNG ??NG TRONG PH?M VI M?I SITE INTERNET ???C K?T N?I V?I HO?C T? Website VietnamWorks. N?I DUNG TRONG PH?M VI Website VietnamWorks Và N?I DUNG TRONG PH?M VI CáC SITE INTERNET ???C K?T N?I ??N HO?C T? Website VietnamWorks Có TH? Có L?I K? THU?T, CáC L?I KH?NG CHíNH XáC KHáC, HO?C CáC L?I IN.

B?N ??NG Y Và TH?A NH?N R? RàNG R?NG, Website VietnamWorks KH?NG CH?U TRáCH NHI?M PHáP LY V?I M?I HàNH VI NóI X?U, T?N C?NG, KH?NG TRUNG TH?C HO?C C?C HàNH VI B?T H?P PHáP KHáC C?A NG??I S? D?NG B?T K?. N?U B?N KH?NG B?NG LòNG V?I B?T K? N?I DUNG NàO C?A Website VietnamWorks, HO?C V?I GIAO KèO TRUY C?P C?A Website VietnamWorks, TOàN B? HAY T?NG PH?N, THì BI?N PHáP DUY NH?T C?A B?N Là TH?I KH?NG S? D?NG Website VietnamWorks N?A.

Tuan Th? Và X? Ly Vi Ph?m

B?n ph?i tuan th? ?úng các quy ??nh t?i ??n ??t hàng, H?p ??ng D?ch v?, b?n ?i?u kho?n & ?i?u ki?n này nh? là ?i?u ki?n tiên quy?t cho vi?c s? d?ng D?ch v?. Tr??ng h?p b?n vi ph?m b?t k? quy ??nh nêu t?i ??n ??t hàng, H?p ??ng D?ch v? và b?n ?i?u Ki?n & ?i?u Kho?n này, thì chúng t?i có quy?n g? b? m?i ??ng tuy?n, n?i dung ho?c ???ng d?n c?a b?n ho?c g? b?, v? hi?u hóa tài kho?n s? d?ng website VietnamWorks n?u xét th?y c?n thi?t và t?m d?ng và/ho?c ch?m d?t vi?c cung c?p d?ch v? mà kh?ng ph?i tr? l?i Phí D?ch v? ho?c s? ti?n d?ch v? mà b?n ?? thanh toán nh?ng ch?a s? d?ng h?t. ??ng th?i, chúng t?i có quy?n bu?c b?n b?i th??ng thi?t h?i ho?c m?t mát phát sinh t? vi ph?m c?a b?n.

B?i Th??ng

B?n ??ng y tr? ti?n và mi?n cho Website VietnamWorks, c?ng ty m? ho?c c?ng ty con và các chi nhánh, các giám ??c, nhan viên, nh?ng ng??i làm c?ng và các ??i ly c?a Website VietnamWorks kh?i các trách nhi?m pháp ly, khi?u ki?n và các phí t?n, k? c? các phí h?p ly cho lu?t s?, n?y sinh t? s? vi ph?m b?n Th?a thu?n này, t? chính sách b?t k? khác, t? vi?c b?n s? d?ng hay truy c?p Website VietnamWorks ho?c site internet ???c k?t n?i ??n ho?c t? Website VietnamWorks, ho?c v? vi?c truy?n n?i dung b?t k? trên Website VietnamWorks.

B?o M?t

B?n ??ng y v?i cam k?t b?o m?t th?ng tin liên quan ??n D?ch v?, vi?c th?c hi?n giao d?ch, và/ho?c b?t k? th?ng tin khác thu th?p ???c t? vi?c th?c hi?n giao d?ch. B?n s? h?p tác ng?n ch?n và ch?ng l?i hành vi c?a b?t k? bên th? ba nào sao chép và s? d?ng trái phép n?i dung ??ng tuy?n ho?c th?ng tin khác c?a b?n trên Internet.

Làm thế nào để DJB?n kh?ng ???c ti?t l?, chia s? ho?c bán các th?ng tin v? ?ng viên mà mình thu th?p ???c t? vi?c s? d?ng d?ch v? cho b?t k? m?t bên th? ba nào khác d??i m?i hình th?c mà kh?ng ???c s? ??ng y tr??c b?ng v?n b?n c?a C?ng Ty.

Làm thế nào để DJNgoài ra, Khách Hàng có trách nhi?m b?o m?t tài kho?n và m?t kh?u, và ch? s? d?ng tài kho?n cho m?c ?ích tuy?n d?ng c?a mình theo th?a thu?n quy ??nh t?i ??n ??t hàng/H?p ??ng D?ch v?.

Các V?n ?? Khác

B?n tho? thu?n này bao g?m toàn b? s? tho? thu?n gi?a Website VietnamWorks và b?n, và thay th? m?i tho? thu?n tr??c ?ay v? ch? ?? này. Website VietnamWorks có th? s?a ??i b?n Tho? thu?n này ho?c b?t k? chính sách khác vào b?t c? lúc nào và tùy t?ng th?i ?i?m, và s? s?a ??i này s? t?c thì có hi?u l?c ngay khi th?ng báo v? s? s?a ??i ?ó ???c c?ng b? ? n?i d? th?y trên Website VietnamWorks.

Làm thế nào để DJB?n ??ng y xem l?i b?n Tho? thu?n này ??nh k? ?? nh?n bi?t ???c nh?ng ?i?u ?? ???c s?a ??i. N?u b?n kh?ng ch?p nh?n các s?a ??i này, b?n ph?i ng?ng truy c?p Website VietnamWorks. S? ti?p t?c truy c?p c?a b?n và vi?c s? d?ng Website VietnamWorks sau th?ng báo v? m?i s?a ??i nh? v?y s? ???c xem là s? ch?p nh?n t?t c? các s?a ??i nh? v?y.

N?u ?i?u kho?n b?t k? c?a b?n Tho? thu?n này ho?c c?a m?i chính sách khác kh?ng có hi?u l?c ho?c kh?ng th? th?c hi?n ???c, thì ph?n n?i dung ?ó s? ???c gi?i thích theo lu?t hi?n hành g?n nh?t có th? ?? ph?n ánh m?c ?ích ban ??u c?a các bên và các ph?n còn l?i s? ti?p t?c có ??y ?? hi?u hi?u l?c. Vi?c Website VietnamWorks kh?ng th? ?òi h?i ho?c bu?c th?c hi?n ch?t ch? m?i ?i?u kho?n c?a b?n Tho? thu?n này s? kh?ng ???c coi là s? kh??c t? ?i?u kho?n hay quy?n b?t k?. B?n Tho? thu?n này s? ???c ?i?u ch?nh b?i các lu?t c?a bang hay t?nh s? t?i c?a Website VietnamWorks, tr? phi có s? mau thu?n các quy t?c c?a các lu?t, và b?n và Website VietnamWorks ??u ph?i ph?c tùng quy?n th?c thi pháp ly duy nh?t c?a toà án t?nh hay bang ?ó.

Làm thế nào để DJB?n Tho? thu?n này là dành riêng cho b?n và b?n kh?ng th? chuy?n các quy?n c?a b?n, ho?c ngh?a v? cho b?t k? ai. T?t c? các logo, tên chi nhánh, các s?n ph?m, tên th??ng m?i hay các nh?n hi?u d?ch v? xu?t hi?n ? ?ay có th? là các tên th??ng m?i hay các nh?n d?chv? c?a các ch? s? h?u t??ng ?ng c?a chúng. Các tham chi?u ??n tên th??ng m?i b?t k?, nh?n hi?u d?ch v? và các liên k?t ??n ho?c t? Website VietnamWorks ??u ???c th?c hi?n ch?t ch? ?? làm r? và nh?n d?ng và kh?ng c?u thành s? ch?ng th?c c?a Website VietnamWorks v? các s?n ph?m, d?ch v? ho?c th?ng tin do ng??i ch? s? h?u c?a tên th??ng m?i, nh?n d?ch v?, ho?c liên k?t, ?? ngh? ho?c s? ch?ng th?c c?a Website VietnamWorks b?i ng??i s? h?u các s?n ph?m, d?ch v? ho?c liên k?t ?ó.