Quy ??nh B?o M?t

D? li?u c?a b?n s? ???c l?u và x? ly t?ng th? hay t?ng ph?n ? Vi?t Nam. N?u b?n truy c?p m?t Website VietnamWorks t? m?t ??a ?i?m n?m ngoài Vi?t Nam, vi?c s? d?ng site ?ó ???c hi?u là b?n ??ng y chuy?n d? li?u c?a mình ra ngoài ph?m vi n??c ?ó và g?i t?i Vi?t Nam.

Các site c?a chúng t?i ch?a các liên k?t t?i các site khác mà chúng t?i kh?ng ki?m soát. Navigos Group, Ltd, c?ng ty s? h?u và ?i?u hành Website VietnamWorks, kh?ng ch?u trách nhi?m v? các chính sách b?o m?t ho?c vi?c th?c hi?n chúng c?a các site mà b?n k?t n?i t?i t? Website Vietnamworks. Chúng t?i khuy?n khích b?n xem xét các chính sách b?o m?t th?ng tin c?a các site khác ?ó ?? có th? hi?u cách th?c h? thu th?p, s? d?ng và chia s? th?ng tin c?a b?n. Chính sách B?o m?t này ch? áp d?ng cho các th?ng tin mà chúng t?i thu th?p trên Website Vietnamworks và kh?ng áp d?ng cho th?ng tin mà chúng t?i thu th?p ???c theo cách khác.

Các th?ng tin có th? nh?n d?ng cá nhan nào ???c thu th?p t? b?n

Làm thế nào để DJWebsite Vietnamworks thu th?p th?ng tin theo m?t s? cách t? các m?c khác nhau trên website c?a mình.

M?t s? th?ng tin cá nhan ???c t?p h?p l?i khi b?n ??ng ky. Trong khi ??ng ky, chúng t?i h?i tên và ??a ch? email c?a b?n. H? th?ng c?ng có th? h?i ??a ch? ???ng ph?, thành ph?, bang/t?nh, m? vùng/b?u ?i?n, qu?c gia, s? ?i?n tho?i, th?ng tin thanh toán và ??a ch? máy (URL) c?a website c?a b?n, m?c dù ch? nh?ng tr??ng ???c ?ánh d?u sao * trên ph?n ??ng ky m?i là th?ng tin b?t bu?c. Website Vietnamworks c?ng thu th?p ho?c có th? thu th?p th?ng tin nhan kh?u h?c kh?ng ch? t? riêng b?n nh? tu?i tác, ?u tiên, gi?i tính, các m?i quan tam và s? thích. ??i khi chúng t?i thu th?p ho?c có th? thu th?p m?t k?t h?p c?a hai ki?u th?ng tin. Ngay khi b?n ??ng ky, b?n kh?ng còn v? danh v?i Website Vietnamworks n?a, b?n có tên truy c?p và có th? khai thác ??y ?? các s?n ph?m/d?ch v? c?a Website Vietnamworks.

Ngoài th?ng tin ??ng ky, ??i khi chúng t?i có th? h?i b?n th?ng tin cá nhan bao g?m (nh?ng kh?ng h?n ch?) khi b?n ??t ??ng qu?ng cáo tuy?n d?ng ho?c khai thác các tính n?ng khác c?a Website Vietnamworks. N?u b?n liên l?c v?i chúng t?i, chúng t?i có th? gi? m?t b?n ghi nh? v? s? liên l?c này.

Làm thế nào để DJM?i trang trong ph?m vi Website Vietnamworks ??u có ???ng d?n t?i Chính sách B?o m?t này.

Cookies là gì và cách chúng ???c s? d?ng

Là m?t ph?n c?a vi?c ??a ra và cung c?p các d?ch v? cá nhan và theo yêu c?u khách hàng, Website Vietnamworks có th? dùng các cookie ?? l?u và ??i khi theo d?i th?ng tin v? b?n. Cookie là m?t l??ng nh? d? li?u ???c g?i t?i trình duy?t c?a b?n t? máy ch? web và ???c l?u trên ??a c?ng máy tính c?a b?n. M?t vài tính n?ng c?a Website Vietnamworks ?òi h?i b?n ch?p nh?n các cookie m?i có th? s? d?ng ???c. (xem m?c “B?n có nh?ng l?a ch?n nào khi thu th?p, s? d?ng và phan ph?i th?ng tin c?a b?n” ?? có th?ng tin chi ti?t h?n v? các cookie).

Nói chung, chúng t?i dùng các cookie cho các m?c ?ích sau ?ay:

Làm thế nào để DJ(1) Nh?n d?ng và g?n nh?n cho t?t c? các c?ng vi?c “m?i” t? l?n cu?i cùng c?a b?n ghé th?m website

Làm thế nào để DJ(2) L?u theo yêu c?u ho?c v?nh vi?n tên truy c?p và m?t kh?u lên máy c?a b?n ?? b?n kh?ng ph?i nh?p l?i m?i l?n ghé th?m website c?a chúng t?i

(3) Cho phép b?n “ki?m tra danh sách” các c?ng vi?c mà b?n mu?n ?ánh d?u ?? gi? l?i và xem sau này

Làm thế nào để DJCác m?ng qu?ng cáo c?a các c?ng ty ??ng vi?c trên Website Vietnamworks c?ng có th? dùng các cookie c?a riêng h?.

Website Vietnamworks c?ng s? t?p h?p và có th? t?p h?p th?ng tin nào ?ó v? vi?c s? d?ng Website Vietnamworks c?a b?n, ch?ng h?n nh?ng khu v?c b?n ghé th?m và nh?ng d?ch v? b?n truy nh?p. Ngoài ra, Website Vietnamworks c?ng có th? thu th?p nh?ng th?ng tin v? ph?n c?ng, ph?n m?m trên máy tính c?a b?n. Th?ng tin này có th? bao g?m nh?ng kh?ng h?n ch? ??a ch? IP, ki?u trình duy?t, tên mi?n, các m?c b?n truy nh?p và các ??a ch? website tham chi?u.

Th?ng tin c?a b?n ???c s? d?ng nh? th? nào

Làm thế nào để DJB?ng vi?c cung c?p th?ng tin c?a mình, b?n ??ng y ?? Vietnamworks Website, các c?ng ty liên k?t, ??n v? tr?c thu?c và các thành viên tr?c thu?c Navigos Group có th? s? d?ng th?ng tin c?a b?n, dù ?ó là th?ng tin cá nhan, nhan kh?u h?c, t?p h?p hay k? thu?t, ??u nh?m m?c ?ích ?i?u hành và c?i ti?n Website Vietnamworks, t?ng c??ng ti?n ích cho ng??i s? d?ng ho?c gi?i thi?u và phan ph?i các s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i.

Chúng t?i c?ng có th? dùng th?ng tin thu th?p ???c ?? th?ng báo cho b?n v? nh?ng s?n ph?m và d?ch v? do Website Vietnamworks hay các c?ng ty ??i tác cung c?p, ho?c ?? xin y ki?n c?a b?n v? các s?n ph?m và d?ch v? hi?n t?i hay nh?ng s?n ph?m và d?ch v? ti?m n?ng m?i.

Làm thế nào để DJChúng t?i c?ng có th? dùng th?ng tin liên l?c c?a b?n ?? g?i cho b?n email ho?c các th?ng báo khác v? nh?ng c?p nh?t t?i website tuy?n d?ng c?a VietnamWorks. N?i dung và t?n su?t c?a nh?ng th?ng báo này s? thay ??i tu? thu?c vào th?ng tin mà chúng t?i có v? b?n. Ngoài ra, vào lúc ??ng ky, b?n có quy?n l?a ch?n nh?n nh?ng th?ng tin, th?ng báo và các ch??ng trình khuy?n m?i bao g?m nh?ng kh?ng h?n ch? các b?n tin mi?n phí t? Website Vietnamworks liên quan ??n nh?ng ch? ?? mà b?n có th? ??c bi?t quan tam.

Chúng t?i có m?t khu v?c ?? b?n có th? liên l?c v?i chúng t?i. B?t k? ph?n h?i nào b?n g?i ??n cho chúng t?i s? tr? thành tài s?n c?a chúng t?i và chúng t?i có th? dùng ph?n h?i ?ó (ch?ng h?n các cau chuy?n thành c?ng) cho các m?c ?ích ti?p th?, ho?c liên h? v?i b?n ?? có thêm th?ng tin.

Ai ?ang thu th?p th?ng tin c?a b?n

Làm thế nào để DJKhi ???c h?i v? các th?ng tin cá nhan trên website tuy?n d?ng c?a VietnamWorks, có ngh?a là b?n ?ang chia s? th?ng tin ?ó v?i riêng Website Vietnamworks, tr? phi có th?ng báo c? th? khác. Tuy nhiên, m?t s? ho?t ??ng do ??c tr?ng c?a chúng, s? d?n ??n vi?c th?ng tin cá nhan c?a b?n ???c ti?t l? cho nh?ng ng??i s? d?ng khác c?a Website Vietnamworks bi?t. Ví d?, khi b?n ?i?n th?ng tin cá nhan lên b?n ??ng qu?ng cáo tuy?n d?ng, th?ng tin này nói chung s? ???c g?p trong c?ng vi?c c?a b?n, tr? phi có th?ng báo c? th? khác.

Th?ng tin c?a b?n có th? chia s? v?i ai

Làm thế nào để DJChúng t?i kh?ng ti?t l? cho bên th? ba th?ng tin cá nhan c?a b?n, c?ng nh? th?ng tin cá nhan và nhan kh?u h?c k?t h?p, ho?c th?ng tin v? vi?c s? d?ng Website Vietnamworks c?a b?n (ch?ng h?n các khu v?c b?n ghé th?m, hay các d?ch v? mà b?n truy c?p), tr? n?m m?c sau ?ay.

1. Chúng t?i có th? ?? l? th?ng tin nh? v?y cho các nhóm th? ba n?u b?n ??ng y. Ví d?, n?u b?n cho bi?t b?n mu?n nh?n th?ng tin v? các s?n ph?m và d?ch v? c?a bên th? ba khi ??ng ky m?t tài kho?n trên Website Vietnamworks, chúng t?i có th? cung c?p th?ng tin liên h? c?a b?n cho bên th? ba ?ó, ví d? ng??i s? d?ng lao ??ng, các nhà tuy?n d?ng, ng??i thu th?p d? li?u, nhan viên th? tr??ng ho?c nh?ng ng??i khác v?i m?c ?ích g?i email cho b?n hay liên l?c v?i b?n theo cách khác. Chúng t?i có th? dùng d? li?u ?? có v? b?n (nh? các m?i quan tam hay s? thích mà b?n ?? trình bày) ?? xác ??nh xem li?u b?n có th? quan tam ??n các s?n ph?m hay d?ch v? c?a m?t bên th? ba c? th? nào kh?ng.

2. Chúng t?i có th? ti?t l? th?ng tin nh? v?y cho các c?ng ty và cá nhan mà chúng t?i thuê ?? thay m?t chúng t?i th?c hi?n các ch?c n?ng c?a c?ng ty. Ví d?, vi?c l?u gi? các máy ch? web, phan tích d? li?u, cung c?p các tr? giúp v? marketing, x? ly th? tín d?ng ho?c các hình th?c thanh toán khác, và d?ch v? cho khách hàng. Nh?ng c?ng ty và cá nhan này s? truy c?p t?i th?ng tin cá nhan c?a b?n khi c?n ?? th?c hi?n các ch?c n?ng c?a h?, nh?ng kh?ng chia s? th?ng tin ?ó v?i b?t k? bên th? ba nào khác.

Làm thế nào để DJ 3. Chúng t?i có th? ti?t l? th?ng tin nh? v?y n?u có yêu c?u pháp ly, hay t? m?t c? quan chính ph? ho?c n?u chúng t?i tin r?ng hành ??ng ?ó là c?n thi?t nh?m: (a) tuan theo các yêu c?u pháp ly ho?c chi?u theo quy trình c?a lu?t pháp; (b) b?o v? các quy?n hay tài s?n c?a Navigos Group, Ltd, ho?c các c?ng ty ??i tác; (c) ng?n ch?n t?i ph?m ho?c b?o v? an ninh qu?c gia; ho?c (d) b?o v? an toàn cá nhan c?a nh?ng ng??i s? d?ng hay c?ng chúng

4. Chúng t?i có th? ti?t l? và chuy?n th?ng tin nh? v?y t?i m?t nhóm th? ba, ??i t??ng mua l?i toàn b? hay ph?n l?n c?ng vi?c kinh doanh c?a c?ng ty Navigos Group, Ltd, b?ng cách liên k?t, h?p nh?t ho?c mua toàn b? hay ph?n l?n các tài s?n c?a chúng t?i. Ngoài ra, trong tình hu?ng Navigos Group, Ltd tr? thành ??i t??ng c?a m?t v? kh?i ki?n phá s?n, dù t? nguy?n hay mi?n c??ng, thì Navigos Group, Ltd hay ng??i ???c u? thác có th? bán, cho phép ho?c ti?t l? th?ng tin nh? v?y theo cách khác trong quá trình chuy?n giao ???c toà án v? phá s?n ??ng y.

Làm thế nào để DJ 5. Chúng t?i có th? dùng tên b?n, tên hay logo c?a c?ng ty b?n, hay th?ng tin khác v? ho?c t? các qu?ng cáo tuy?n d?ng ho?c tài kho?n xem h? s? ?ng viên c?a b?n cho b?t k? hay t?t c? các m?c ?ích ti?p th? c?a Navigos Group (hay Website Vietnamworks). Ví d?, các tên hay logo c?ng ty có th? ???c dùng trong qu?ng cáo trên báo, th? g?i tr?c ti?p, ph??ng ti?n bán hàng, áp phích qu?ng cáo và các tài li?u khác liên quan ??n Website Vietnamworks hay các tài s?n khác c?a Navigos Group, Ltd.

Navigos Group, Ltd c?ng có th? chia s? th?ng tin v? danh v? khách ghé th?m m?t trong các Web c?a c?ng ty (ví d?, s? khách ??n m?c ‘Tìm vi?c’ c?a Website Vietnamworks) v?i các khách hàng, ??i tác và bên th? ba khác ?? h? có th? hi?u v? các lo?i khách t?i th?m website c?a Website Vietnamworks và cách h? s? d?ng site.

Navigos Group, Ltd có th? h? tr? c?ng ngh?, l?u tr? Web và các d?ch v? liên quan khác cho các c?ng ty hàng ??u khác ?? thi?t l?p m?c tuy?n d?ng trên website c?a h? (??i khi ???c g?i là “khu v?c tuy?n d?ng”). Th?ng tin cá nhan và/ho?c có tính nhan kh?u h?c do b?n cung c?p trong các khu v?c tuy?n d?ng tr? thành m?t ph?n c?a c? s? d? li?u c?a Website Vietnamworks, nh?ng kh?ng ai có th? truy c?p tr? b?n, Navigos Group, Ltd và c?ng ty có liên quan mà kh?ng có s? ??ng y c?a b?n.

Th?ng tin ???c thu th?p trên trang thu?c khu v?c tuy?n d?ng, ho?c trên trang chia s? nh?n hi?u (nh? trang v? m?t cu?c thi do Website Vietnamworks và c?ng ty khác ??ng tài tr?) có th? tr? thành tài s?n c?a c?ng ty ?ó, ho?c c?a c? Navigos Group, Ltd và c?ng ty ?ó. Trong ví d? này, vi?c s? d?ng th?ng tin nh? v?y c?a c?ng ty kia có th? ph? thu?c vào chính sách b?o m?t c?a c?ng ty ?ó và, trong tr??ng h?p b?t k? nào, Navigos Group, Ltd kh?ng ch?u trách nhi?m v? vi?c c?ng ty kia s? d?ng th?ng tin cá nhan và nhan kh?u h?c c?a b?n.

Nh?ng l?a ch?n dành cho b?n khi thu th?p, s? d?ng và phan ph?i th?ng tin cá nhan

Làm thế nào để DJN?u b?n ch?n kh?ng ??ng ky ho?c cung c?p th?ng tin cá nhan, b?n s? kh?ng th? dùng ph?n l?n website c?a Website Vietnamworks.

B?n c?ng có các l?a ch?n liên quan t?i các cookie. B?ng cách thay ??i các ?u tiên trình duy?t c?a mình, b?n có th? ch?n ch?p nh?n t?t c? các cookie, hay ???c th?ng báo khi m?t cookie ???c thi?t l?p, ho?c lo?i b? t?t c? các cookie. N?u b?n ch?n lo?i b? t?t c? các cookie, b?n s? kh?ng th? dùng các d?ch v? c?a Website Vietnamworks có yêu c?u ??ng ky s? d?ng. Nh?ng d?ch v? này bao g?m vi?c nh?n d?ng các c?ng vi?c m?i ?? ???c ??ng lên t? l?n ghé th?m cu?i cùng, t? ??ng nh?p và tính n?ng ki?m tra danh sách. B?n v?n có th? dùng h?u h?t các tính n?ng c?a website tuy?n d?ng Vietnamworks ngay c? khi b?n kh?ng ch?p nh?n các cookie.

B?n có th? truy nh?p, c?p nh?t và xoá th?ng tin c?a b?n nh? th? nào

Làm thế nào để DJChúng t?i s? cung c?p cho b?n các ph??ng ti?n ??m b?o th?ng tin cá nhan c?a b?n là chính xác và c?p nh?t. B?n có th? hi?u ch?nh ho?c xoá h? s? c?a b?n b?t c? lúc nào khi nh?n vào liên k?t “My profile” ho?c vào hình ?nh do h? th?ng cung c?p ngay khi b?n ??ng nh?p vào. Khi ??ng nh?p vào h? th?ng trong m?t kho?ng th?i gian nào ?ó, dù b?n ?ang ? ?au trên website tuy?n ng??i Website Vietnamworks, th?ng tin c?a b?n s? ???c gi? nguyên cho ??n khi b?n nh?n chu?t vào liên k?t “Logoff” là liên k?t có th? truy nh?p t? màn hình “My Profile”

Làm thế nào để DJN?u b?n là ng??i s? d?ng ?? ??ng ky và quên m?t kh?u, b?n có th? nh?n l?i nó b?ng cách g?i email và dùng tính n?ng “Forgot Password”. Nh?n phím trên b?t k? trang ??ng nh?p nào ?? yêu c?u g?i m?t kh?u c?a b?n cho b?n. Chúng t?i kh?ng th? cung c?p m?t kh?u c?a b?n theo các cách khác.

Tài kho?n Website Vietnamworks c?a b?n có th? b? xoá, nh?ng làm nh? v?y s? d?n ??n vi?c kh?ng th? truy nh?p ??n b?t k? tính n?ng nào ?òi h?i ??ng nh?p. Chúng t?i s? ho?c có th? gi? m?t b?n sao l?u tr? v? tài kho?n c?a b?n song kh?ng th? truy nh?p trên Internet.

Nh?ng bi?n pháp phòng ng?a an toàn ch?ng m?t mát, l?m d?ng ho?c thay ??i th?ng tin c?a b?n

Làm thế nào để DJNgoài ng??i qu?n tr? Website Vietnamworks ho?c cá nhan ???c u? quy?n khác c?a Website Vietnamworks ra, b?n là ng??i duy nh?t ???c truy nh?p ??n th?ng tin cá nhan c?a mình. ??ng ky s? d?ng c?a b?n ???c b?o v? b?ng m?t kh?u ?? ng?n ch?n s? truy nh?p trái phép.

Làm thế nào để DJChúng t?i khuy?n ngh? b?n kh?ng ?? l? m?t kh?u c?a b?n cho b?t k? ai. Website Vietnamworks kh?ng bao gi? h?i m?t kh?u c?a b?n qua ?i?n tho?i hay qua email t? nguy?n. ?? b?o ??m an toàn, b?n có th? mu?n ra kh?i m?ng ngay khi s? d?ng xong Website Vietnamworks. ?i?u này ??m b?o nh?ng ng??i khác kh?ng th? truy nh?p t?i th?ng tin và th? t? cá nhan c?a b?n n?u b?n dùng chung máy tính v?i ai ?ó ho?c dùng máy tính ? n?i c?ng c?ng nh? th? vi?n hay quán cà phê Internet.

Làm thế nào để DJ?áng ti?c là kh?ng có d? li?u nào truy?n trên Internet có th? b?o ??m an toàn 100%. Do v?y, m?c dù chúng t?i c? g?ng h?t s?c b?o v? th?ng tin cá nhan c?a b?n, Website Vietnamworks có th? kh?ng th? b?o ??m ho?c cam k?t v? tính an toàn c?a th?ng tin b?t k? mà b?n chuy?n t?i chúng t?i ho?c t? d?ch v? tr?c tuy?n c?a chúng t?i, và b?n ph?i t? ch?u r?i ro. Ngay khi chúng t?i nh?n ???c th?ng tin b?n g?i t?i, chúng t?i s? c? g?ng h?t s?c ?? b?o ??m an toàn trên h? th?ng c?a chúng t?i.

Cách Website Vietnamworks b?o v? ??i t? c?a tr? em.

Làm thế nào để DJWebsite Vietnamworks là website có ??i t??ng ??c gi? l?n. Tr? em s? ph?i xin phép b? m? tr??c khi g?i tr?c tuy?n th?ng tin cá nhan t?i ai ?ó. Website Vietnamworks kh?ng th? chia s? th?ng tin cá nhan v? nh?ng ng??i s? d?ng d??i 13 tu?i v?i bên th? ba. Ngoài ra, Website Vietnamworks s? kh?ng g?i b?t k? email tr?c ti?p nào ?? ngh? ng??i s? d?ng th?ng báo h? d??i 13 tu?i.

B?n bi?t gì n?a v? ??i t? tr?c tuy?n c?a b?n

H?y lu?n nh? r?ng b?t k? lúc nào b?n t? nguy?n ti?t l? th?ng tin cá nhan c?a b?n tr?c tuy?n, ví d? qua c?ng vi?c b?n ??ng lên hay qua email, th?ng tin ?ó có th? b? ng??i khác thu th?p và s? d?ng, Tóm l?i, n?u b?n g?i th?ng tin cá nhan tr?c tuy?n có th? truy nh?p c?ng khai, b?n có th? nh?n s? ???c nh?ng th?ng báo t? nguy?n t? nh?ng ??i tác khác.

Cu?i cùng, b?n ph?i t? ch?u trách nhi?m v? vi?c gi? bí m?t cho m?t kh?u và/ho?c các th?ng tin tài kho?n b?t k?. Vì th?, xin h?y c?n th?n và có trách nhi?m khi nào b?n ? trên m?ng.