?i?u kho?n s? d?ng

 1. I. Nguyên t?c chung

  Chào m?ng b?n ??n v?i Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks! Tr??c khi s? d?ng trang web Vietnamworks g?m các d?ch v? hay c?ng c?, b?n ph?i ??ng y v?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n sau ?ay c?a trang web. N?u b?n có th?c m?c v? nh?ng ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này, vui lòng liên h? tr?c ti?p v?i ??i ng? D?ch v? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. M?c tiêu c?a v?n b?n này là ?? ?? ra s? ch?p nh?n các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n gi?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks và ng??i s? d?ng.

  Làm thế nào để DJSàn giao d?ch TM?T Vietnamworks có quy?n thay ??i, ch?nh s?a, thêm ho?c l??c b? b?t k? ph?n nào trong nh?ng ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này, vào b?t c? lúc nào. Các thay ??i có hi?u l?c ngay khi ???c ??ng trên trang web mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c. Vui lòng ki?m tra các ?i?u ki?n này ?? c?p nh?t các thay ??i. Và khi b?n ti?p t?c s? d?ng trang web sau khi các thay ??i v? ?i?u kho?n và ?i?u ki?n ???c ??ng t?i, có ngh?a là b?n ch?p nh?n v?i nh?ng thay ??i ?ó.

  Làm thế nào để DJKhi vào web c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, ng??i dùng t?i thi?u ph?i 18 tu?i ho?c truy c?p d??i s? giám sát c?a cha m? hay ng??i giám h? h?p pháp. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS c?p cho Thành viên m?t gi?y phép kh?ng th? chuy?n nh??ng và có th? h?y b? ?? s? d?ng Trang web, theo ?i?u ki?n và ?i?u kho?n ?? ?? ra, cho m?c ?ích mua s?m nh?ng s?n ph?m cá nhan ???c bán trên Trang web. Nghiêm c?m s? d?ng b?t k? ph?n nào c?a Trang web này v?i m?c ?ích th??ng m?i ho?c nhan danh b?t k? ??i tác th? ba nào n?u kh?ng ???c Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS cho phép b?ng v?n b?n. N?u vi ph?m b?t c? ?i?u nào trong ?i?u ki?n và ?i?u kho?n này, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? h?y gi?y phép này c?a Thành viên mà kh?ng c?n báo tr??c. Trang web này ch? dùng ?? cung c?p th?ng tin s?n ph?m. M?t s? d?ch v? và tính n?ng liên quan có th? ch? hi?n th? khi ?? ??ng kí. Khi Thành viên ??ng y ??ng kí các d?ch v? ho?c tính n?ng liên quan, Thành viên ph?i cung c?p th?ng tin xác th?c v? b?n than và ph?i c?p nh?t n?u có b?t k? thay ??i nào. M?i ng??i s? d?ng Trang web ph?i có trách nhi?m gi? bí m?t m?t kh?u và các th?ng tin ??nh danh tài kho?n. Ch? tài kho?n ph?i hoàn toàn ch?u trách nhi?m cho m?i ho?t ??ng ???c th?c hi?n d??i tên tài kho?n và m?t kh?u ?? ??ng kí. H?n n?a, Thành viên ph?i th?ng báo cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS bi?t khi tài kho?n và m?t kh?u b? truy c?p trái phép. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng ch?u b?t k? trách nhi?m nào, dù tr?c ti?p hay gián ti?p, ??i v?i nh?ng thi?t h?i ho?c m?t mát gay ra do Thành viên kh?ng tuan th? quy ??nh. Trong su?t quá trình ??ng ky, Thành viên ??ng y nh?n email qu?ng cáo t? Trang web. Sau ?ó, n?u kh?ng mu?n ti?p t?c nh?n mail, Thành viên có th? t? ch?i b?ng cách nh?p vào ???ng link ? d??i cùng trong m?i email qu?ng cáo.

 2. II. Quy ??nh chung b?

  Làm thế nào để DJTrong Quy ch? này, tr? khi ch? th? ho?c ng? c?nh có yêu c?u khác, các t? và các thu?t ng? sau ?ay s? có y ngh?a sau ?ay:

  Sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? Vietnamworks là trang web rosary-cd.com tr?c thu?c C?ng ty C? ph?n Navigos Group Vi?t Nam (“Navigos”)Làm thế nào để DJ. ?ay là webstie sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?, n?i các t? ch?c, cá nhan có th? bán hàng hóa

  Thành viênLàm thế nào để DJ: bao g?m ?ng viên và nhà tuy?n d?ng ??ng ky s? d?ng trang web Vietnamworks, ?? xem các c?ng vi?c do ng??i s? d?ng khác ??ng lên ho?c ??ng th?ng báo tuy?n d?ng

  S?n ph?m: là m?t ho?c nhi?u d?ch v? có s?n trong Danh sách D?ch v? c?a VietnamWorks th?ng qua ??n ??t hàng và/ho?c H?p ??ng D?ch v?.

  S? h?u Trí tu?: b?t k? b?ng sáng ch?, b?n quy?n, thi?t k? ???c ??ng ky ho?c ch?a ??ng ky, quy?n ??i v?i thi?t k?, nh?n hi?u ???c ??ng ky ho?c ch?a ??ng ky, nh?n hi?u d?ch v? ho?c quy?n s? h?u c?ng nghi?p ho?c s? h?u trí tu? khác và bao g?m các ?ng d?ng cho b?t k? m?c nào trong nh?ng m?c trên.

 3. III. Quy trình giao d?ch

  1. 1. Nguyên t?c ho?t ??ng

   • Sàn giao d?ch TM?T c?a C?ng ty C? Ph?n Navigos Group Vi?t Nam (??a ch? trang web: rosary-cd.com)(sau ?ay g?i là “Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS” hay “VIETNAMWORKS”) ???c thi?t k? cho phép nh?ng ng??i s? d?ng ??ng th?ng báo tuy?n d?ng và/ho?c xem các c?ng vi?c do nh?ng ng??i s? d?ng khác ??ng lên, ho?c t??ng tác v?i nh?ng ng??i s? d?ng khác.
   • M?i ho?t ??ng cung c?p d?ch v? trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ???c th?c hi?n c?ng khai, minh b?ch, ??m b?o quy?n l?i c?a ng??i tiêu dùng.
   • Thành viên tham gia Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS là cá nhan và/ho?c doanh nghi?p có nhu c?u ??ng th?ng báo tuy?n d?ng và/ho?c xem các c?ng vi?c do nh?ng Thành viên khác ??ng lên, ho?c t??ng tác v?i nh?ng Thành viên khác. Thành viên ph?i ??ng ky kê khai ban ??u các th?ng tin liên quan, ???c Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS chính th?c c?ng nh?n. Thành viên s? d?ng trang web này ph?i ??ng y r?ng:
    • Có ??y ?? n?ng l?c hành vi dan s?.
    • Vi?c Thành viên truy c?p trang web này t?i m?i th?i ?i?m, ??a ?i?m Thành viên ph?i th?c hi?n ??y ?? các ?i?u kho?n trong Quy ch? này.
    • Thành viên ph?i b?o v? m?t kh?u c?a Thành viên và giám sát các th?ng tin có liên quan ??n tài kho?n c?a Thành viên; Thành viên hi?u và ??ng y r?ng Thành viên s? ch?u trách nhi?m c? v? vi?c tài kho?n c?a Thành viên ???c s? d?ng b?i b?t c? ai mà Thành viên cho phép truy c?p vào nó.
    • Các th?ng tin mà Thành viên cung c?p cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS là th?ng tin chính xác, ??y ?? và ?úng s? th?t.
    • Các n?i dung trong b?n Quy ch? này ph?i tuan th? theo h? th?ng pháp lu?t hi?n hành c?a Vi?t Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ph?i t? tìm hi?u trách nhi?m pháp ly c?a mình ??i v?i lu?t pháp hi?n hành c?a Vi?t Nam và cam k?t th?c hi?n ?úng nh?ng n?i dung trong Quy ch? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
  2. 2. Quy trình giao d?ch

   1. 2.1 ??ng ky tài kho?n

    • Ng??i dùng có th? ??ng ky thành viên th?ng qua các tài kho?n liên k?t Facebook và Google s?n có ho?c t?o tài kho?n m?i b?ng cách ?i?n th?ng tin vào b?n trên
    • Khi ??ng ky tr? thành Thành viên c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS và ???c Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ch?p thu?n, Thành viên s? có th? ?ng tuy?n vào các v? trí vi?c làm phù h?p ???c ??ng t?i trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
    • Sau khi t?o tài kho?n, Thành viên ph?i ch?u trách nhi?m hoàn toàn v? m?t kh?u và các th?ng tin khác c?a tài kho?n. N?u tài kho?n c?a Thành viên có hành ??ng sai lu?t nào, ?ó là trách nhi?m tr?c ti?p c?a Thành viên. Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks có quy?n ?i?u tra, xóa b? hay t? ch?i các th?ng tin c?a b?n.
   2. 2.2 Quy trình t?o h? s? tr?c tuy?n dành cho ?ng viên

    • Thành viên có th? t?o h? s? ?? ?ng tuy?n b?ng cách hoàn t?t nh?ng th?ng tin quy ??nh s?n c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks, bao g?m:

     Th?ng tin cá nhan

     • Ngày sinh
     • Gi?i tính
     • Tình tr?ng h?n nhan
     • ??a ch?
     • Qu?c gia
     • T?nh/ Thành ph?
     • Qu?n/ Huy?n
     • ?i?n tho?i

     Làm thế nào để DJThành viên có quy?n ?n th?ng tin “?i?n tho?i” ??i v?i nhà tuy?n d?ng. Sau khi hoàn t?t th?ng tin, Thành viên bam “L?u” ?? l?u l?i th?ng tin ?? ?i?n.

     Th?ng tin chung

     • S? n?m kinh nghi?m
     • B?ng c?p cao nh?t (Trung h?c, ??i h?c v.v)
     • Ngo?i ng?
     • N?i làm vi?c
     • C?ng vi?c g?n ?ay nh?t
     • C?p b?c hi?n t?i (Nhan viên, qu?n ly v.v)
     • C?p b?c mong mu?n
     • V? trí mong mu?n (Tr??ng nhóm, giám sát v.v)
     • M?c l??ng mong mu?n
     • Ngành ngh? (K? toán, Nhan s? v.v)

     H? s?/ M?c tiêu ngh? nghi?p

     Thành viên có th? gi?i thi?u b?n than và miêu t? ngh? nghi?p c?a mình. Thành viên b?m “L?u” ?? l?u l?i th?ng tin ?? ?i?n.

     Kinh nghi?m làm vi?c

     • Ch?c danh
     • C?ng ty
     • T? tháng...??n tháng...
     • C?ng vi?c hi?n t?i
     • M? t?

     Thành viên b?m “L?u” ?? l?u l?i th?ng tin ?? ?i?n.

     Th?ng tin tham kh?o

     • H? tên
     • C?ng ty
     • Ch?c danh
     • Email
     • S? ?i?n tho?i

     Sau khi hoàn t?t các b??c trên, Thành viên ?? t?o cho mình m?t H? s? xin vi?c hoàn ch?nh và có th? s?n sàng ?ng tuy?n cho c?ng vi?c mà mình mong mu?n.

     M?u h? s? nh? sau:

     Sau khi hoàn thành xong h? s? tr?c tuy?n c?a mình, Thành viên có th? l?a ch?n ch?c n?ng “G?i vi?c cho t?i” nh? bên d??i:

     • Khi ch?n ch?c n?ng này, Thành viên có th? ??ng ky Th?ng báo vi?c làm ?? nh?n vi?c làm qua email phù h?p v?i tiêu chí tìm ki?m c?a Thành viên.
     • Thành viên nh?n nút “T?o m?i”

     • L?a ch?n Th?ng báo vi?c làm s? hi?n ra ?? Thành viên l?a ch?n nh?ng th?ng tin phù h?p nh? sau:

      • G?i các vi?c làm (nh?p tiêu ?? ho?c m? t? c?ng vi?c)
      • Trong ngành ngh? (Lu?t, Tài chính v.v)
      • T?i (H? Chí Minh, Hà N?i v.v)
      • V? trí
      • V?i m?c l??ng
      • Ch?t l??ng t?i thi?u
      • ??n ??a ch? email
      • M?i (s? ngày…)
     Thành viên s? d?ng d?ch v? ??ng th?ng báo tuy?n d?ng:

     Làm thế nào để DJTh?ng tin Thành viên s? ???c hi?n th? t?i ??u m?c c?a trang Web nh? trên, bao g?m: Th?ng tin C?ng ty, ??a ch?, M?c l??ng ?? ngh?.

     Bao g?m các th?ng tin nh?:
     • B?n s? làm gì
     • Chuyên m?n c?a b?n
     • B?n s? báo cáo cho ai
     • V? C?ng ty chúng t?i (Th?ng tin thành viên s? d?ng d?ch v? ??ng tin)
     Và c?t bên trái hi?n T?ng quan v? s?n ph?m ??ng tin nh?

     • Position
     • Ngành ngh?
     • Ng?n ng? trình bày h? s?
   3. 2.3 Quy trình ??ng qu?ng cáo tuy?n d?ng dành cho nhà tuy?n d?ng

    a. T?o tài kho?n

    Làm thế nào để DJThành viên có hai l?a ch?n là “??ng tuy?n” và “Tìm h? s?”

    1. (i) ??ng tuy?n

     Thành viên có nhu c?u ??ng th?ng báo tuy?n d?ng có th? click vào nút “Mua ngay” ?? ??t mua và thanh toán gói D?ch v? ??ng tuy?n.

     [IMG]

     D?ch v? ??ng tuy?n b?o g?m các gói ?i kèm các ch?c n?ng sau:

     • Basic: 30 ngày ??ng tuy?n d?ng
     • Extra: 30 ngày ??ng tuy?n d?ng, Gia t?ng t? ??m & ??
     • Power: 30 ngày ??ng tuy?n d?ng, Gia t?ng t? ??m & ??, ?u tiên ngành ngh?
     • Super: 30 ngày ??ng tuy?n d?ng, Gia t?ng t? ??m & ??, ?u tiên ngành ngh?, Vi?c làm trên trang ch?.

     Thành viên có nhu c?u ??ng tuy?n, có th? ch?n gói D?ch v? phù h?p và ti?n hành mua d?ch b?ng cách click vào nút “Mua ngay”.

     Làm thế nào để DJ Sau khi click vào “Mua ngay”, s? có D?ch v? C?ng thêm ?? thành viên l?a ch?n nh? sau:

     Làm thế nào để DJBao g?m g?i y danh sách nh?ng “S?n ph?m th??ng ???c mua” và gói “Tìm h? s?” mà các Thành viên khác hay s? d?ng ?? ng??i dùng có th? d? dàng ch?n l?a. Các n?i dung hi?n th? này s? ???c c?p nh?t/ thay ??i th??ng xuyên b?i Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks.

     Làm thế nào để DJSau khi click ch?n thành c?ng nh?ng s?n ph?m c?n mua, Thành viên click vào nút “G?i ??n hàng” ?? g?i ??n ??t hàng ??n cho Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks. Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks s? liên h? v?i Thành viên ?? ky h?p ??ng và ti?n hành th?c hi?n d?ch v?.

     Ch?c n?ng ??ng Tuy?n d?ng

     Thành viên có th? truy c?p vào m?c “??ng Tuy?n D?ng” ?? t?o Th?ng tin ??ng tuy?n cho mình.Thành viên ?i?n ??y ?? nh?ng th?ng tin sau ?? hoàn t?t Th?ng tin ??ng tuy?n, bao g?m:

     • Tên C?ng Ty - Quy m? - ??a ch? C?ng Ty
     • S? l??c v? C?ng ty - Logo C?ng Ty
     • Phúc l?i C?ng Ty

     Các th?ng tin liên quan v? v? trí c?n ??ng tuy?n, và Th?ng tin ?ng tuy?n, bao g?m:

     • Tên ng??i liên h?
     • ??a ch? nh?n h? s?
     • Ch?n m?c ?? phù h?p c?a h? s? ?ng viên ?? Thành viên ch?n l?c.

    2. (ii) Tìm h? s?

     Thành viên có nhu c?u tìm ki?m ?ng viê có th? click vào nút “Tìm Ki?m Th?” ?? tr?i nghi?m th? d?ch v? Tìm h? s? và truy c?p h? s? các ?ng viên trên h? th?ng d? li?u c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks ho?c click vào nút “Mua Ngay” ?? ?? ??t mua và thanh toán gói D?ch v? T?m h? s?.

     Làm thế nào để DJ Khi click vào nút “Tìm Ki?m Th?”, ch?c n?ng tìm nhanh các h? s? ?ng viên ???c ch?n l?c tùy theo yêu c?u c?a Thành viên s? hi?n ra, bao g?m các th?ng tin:

     • T? khóa:
     • Ngành ngh?
     • C?p b?c
     • ??a ?i?m

     Làm thế nào để DJHo?c Thành viên có th? tìm ki?m chi ti?t h?n b?ng cách t?o th?ng báo h? s? ?? l?u k?t qu? tìm ki?m và nh?n email th?ng báo c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks khi có ?ng viên phù h?p.

     Làm thế nào để DJHo?c m? r?ng ch? tiêu tìm ki?m b?ng cách cung c?p thêm các th?ng tin nh?:

     • S? n?m kinh nghi?m.
     • B?ng c?p th?p nh?t ?? có
     • Tr??ng
     • Ng?n ng?
     • M?c l??ng t?... ??n... USD m?i tháng
     • Gi?i tính
     • Tu?i
     • Qu?c t?ch
     • ???c c?p nh?t cách ?ay

     Làm thế nào để DJ Khi ch?n ???c ?ng viên phù h?p, Thành viên s? ???c Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks cung c?p th?ng tin ?ng viên nh? hình d??i.

     Tuy nhiên ?? xem ???c th?ng tin liên h? v?i ?ng viên, Thành viên ph?i ??ng ky s? d?ng gói D?ch v? Tìm ki?m c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks.

     Ngoài ra thành viên còn có th? l?u h? s?, g?i h? s? ho?c tìm ki?m h? s? t??ng ?ng t?i c? s? d? li?u c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks.

  3. 3. Nghiêm c?m các hành ??ng

   • Trái v?i lu?t pháp c?a Vi?t Nam và qu?c t?, xam ph?m quy?n l?i c?a bên th? 3, và trái v?i các chính sách Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks ?? ra.
   • S? d?ng trái phép tài kho?n c?a ng??i khác.
   • ??ng b?t c? th?ng tin ti?u s? kh?ng hoàn thành, sai ho?c kh?ng chính xác ho?c nh?ng th?ng tin kh?ng ph?i là ??n xin vi?c chính xác c?a riêng Thành viên (cá nhan tìm ki?m c?ng vi?c trên c? s? toàn th?i gian hay bán th?i gian)
   • S? d?ng d? li?u ??n xin vi?c c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks cho b?t c? m?c ?ích nào khác khi là m?t nhà tuy?n d?ng tìm ki?m ?ng viên, bao g?m mà kh?ng h?n ch? s? d?ng th?ng tin trong kho d? li?u này ?? bán ho?c gi?i thi?u b?t c? s?n ph?m ho?c d?ch v? nào. G?i th? ho?c th? ?i?n t?, th?c hi?n nh?ng cu?c g?i ho?c g?i fax g? g?m liên quan ??n vi?c xúc ti?n và/ho?c qu?ng cáo s?n ph?m ho?c d?ch v? ??n nh?ng Thành viên khác c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks
   • Dùng virus, ph?n m?m ??c h?i… gay ?nh h??ng ??n ho?t ??ng c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks hay xam ph?m ??n quy?n l?i tài s?n c?a ng??i s? d?ng/ Thành Viên.
   • Copy hay s?a ??i n?i dung trang web bao g?m b?n quy?n, logo, nh?n hi?u.
   • S? d?ng th?ng tin c?a ng??i dùng khác mà kh?ng ???c ??ng y.
  4. 4. Ch? tài

   • ?ình ch?/ch?m d?t ho?t ??ng c?a tài kho?n.
   • Ph?t ti?n ho?c có nh?ng ch? tài lu?t pháp cho các hành ??ng vi ph?m gay thi?t h?i.
  5. 5. Mau thu?n

   N?u có mau thu?n thì mau thu?n s? ???c gi?i quy?t gi?a Thành viên v?i nhau. Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks có th?, nh?ng kh?ng b? b?t bu?c, ??a ra nh?ng l?i khuyên kh?ng ràng bu?c. N?u mau thu?n kh?ng th? gi?i quy?t gi?a hai bên, các hành ??ng pháp ly s? ???c áp d?ng. Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks s? kh?ng liên quan hay tham d? vào các mau thu?n này. Ng??i bán và ng??i mua ??ng y gi? cho Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks, k? c? các c?ng ty liên k?t và b?t k? giám ??c, viên ch?c, nhan viên, nhà th?u, ho?c ??i ly c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks, kh?i b?t k? mau thu?n nào x?y ra gi?a ng??i bán và ng??i mua.

  6. 6. B?i hoàn

   Làm thế nào để DJThành viên ??ng y b?o v? Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks, k? c? các c?ng ty liên k?t và b?t k? giám ??c, viên ch?c, nhan viên, nhà th?u, ho?c ??i ly c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks, kh?ng ch?u thi?t h?i và kh?i ch?u b?t k? chi phí nào (bao g?m c? phí lu?t s? và án phí trên c? s? b?i hoàn), ti?n ph?t, các kho?n ph?t, các kho?n b?i th??ng thi?t h?i, và các kho?n ph?i tr?, phát sinh t?, ???c cho là phát sinh t?, ho?c m?t cách nào ?ó có liên quan ??n:

   • B?t k? s? su?t hay l?i nào c?a Thành viên.
   • B?t k? vi ph?m nào c?a Thành viên v? th?ng tin trình bày trên trang web.
   • Th??ng hi?u và B?n quy?n
   • M?i quy?n s? h?u trí tu? ?? ??ng ky ho?c ch?a ??ng ky trên trang web Vietnamworks, n?i dung th?ng tin và t?t c? các thi?t k?, v?n b?n, ?? h?a, ph?n m?m, hình ?nh, video, am nh?c, am thanh, biên d?ch ph?n m?m, m? ngu?n và ph?n m?m c? b?n ??u là tài s?n c?a chúng t?i. Toàn b? n?i dung c?a trang web ???c b?o v? b?i lu?t b?n quy?n c?a Vi?t Nam và các c?ng ??c qu?c t?. B?n quy?n ?? ???c b?o l?u.

   * Click vào ? "T?i ??ng y v?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n" ngh?a là b?n ?? ??ng y v?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS Vietnamworks ??t ra.

  7. 7. Gi?i h?n trách nhi?m trong các tr??ng h?p phát sinh l?i k? thu?t

   • Sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? VIETNAMWORKS cam k?t n? l?c ??m b?o s? an toàn và ?n ??nh c?a toàn b? h? th?ng k? thu?t. Tuy nhiên, trong tr??ng h?p x?y ra s? c? do l?i c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. VIETNAMWORKS s? ngay l?p t?c áp d?ng các bi?n pháp ?? ??m b?o quy?n l?i cho ng??i mua hàng.
   • Khi th?c hi?n các giao d?ch trên Sàn, b?t bu?c các thành viên ph?i th?c hi?n ?úng theo các quy trình h??ng d?n.
   • Ban qu?n ly Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS cam k?t cung c?p ch?t l??ng d?ch v? t?t nh?t cho các thành viên tham gia giao d?ch. Tr??ng h?p phát sinh l?i k? thu?t, l?i ph?n m?m ho?c các l?i khách quan khác d?n ??n Thành viên kh?ng th? tham gia giao d?ch ???c thì các Thành viên th?ng báo cho Ban qu?n ly Sàn giao d?ch TM?T: ?T: (84 28) 5404 1373, E-mail:
   • Tuy nhiên, Ban qu?n ly Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? kh?ng ch?u trách nhi?m gi?i quy?t trong tr??ng h?p th?ng báo c?a các Thành viên kh?ng ??n ???c Ban qu?n ly, phát sinh t? l?i k? thu?t, l?i ???ng truy?n, ph?n m?m ho?c các l?i khác kh?ng do Ban qu?n ly gay ra.
  8. 8. Quy trình gi?i quy?t tranh ch?p, khi?u n?i:

   1. N?u phát sinh tranh ch?p gi?a Thành viên và Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS c? g?ng cung c?p m?t ph??ng th?c trung l?p và ti?t ki?m ?? gi?i quy?t tranh ch?p nhanh chóng. Theo ?ó, Thành viên và Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ??ng y r?ng Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? gi?i quy?t theo pháp lu?t b?t k? khi?u n?i ho?c tranh c?i ngoài Quy ch? này ho?c các d?ch v? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS phù h?p v?i m?t trong nh?ng ph?n ph? l?c bên d??i ho?c nh? Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS và Thành viên ??ng y b?ng v?n b?n. Tr??c khi s? d?ng ??n các bi?n pháp thay th?, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS khuy?n khích Thành viên tr??c tiên h?y liên h? v?i Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ?? tìm ???c gi?i pháp phù h?p. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? xem xét yêu c?u h?p ly ?? gi?i quy?t tranh ch?p th?ng qua các th? t?c gi?i quy?t tranh ch?p thay th?, ch?ng h?n nh? tr?ng tài, thay th? cho ki?n t?ng.
   2. B?t k? khi?u n?i nào phát sinh trong quá trình s? d?ng d?ch v? trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ph?i ???c g?i ??n Phòng H? Tr? khách hàng c?a VIETNAMWORKS t?i:
    ?i?n tho?i (84 28) 5404 1373;
    Ho?c vào m?c Liên h? ? cu?i trang ch?, ?i?n vào m?u th? liên l?c sau:

    ngay sau khi xày ra s? ki?n phát sinh khi?u n?i. VIETNAMWORKS s? c?n c? t?ng tr??ng h?p c? th? ?? có ph??ng án gi?i quy?t cho phù h?p.

   3. M?i tranh ch?p gi?a ng??i s? d?ng v?i nhau ho?c gi?a ng??i s? d?ng v?i Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? ???c gi?i quy?t trên c? s? th??ng l??ng. Tr??ng h?p kh?ng ??t ???c th?a thu?n nh? mong mu?n, m?t trong hai bên có quy?n ??a v? vi?c ra Tòa án nhan dan có th?m quy?n ?? gi?i quy?t.
 4. IV. Quy trình thanh toán

  Thành viên thanh toán Phí D?ch v? (n?u có) ch?m nh?t vào Ngày thanh toán quy ??nh trên ??n ??t hàng. Các D?ch v? ??t mua s? ???c kích ho?t trong vòng ba (03) ngày làm vi?c k? t? ngày Thành viên thanh toán Phí D?ch v?.

  Làm thế nào để DJN?u quá Ngày thanh toán mà Thành viên v?n ch?a th?c hi?n thanh toán Phí D?ch v?, thì VIETNAMWORKS có quy?n t?m ng?ng cung c?p d?ch v? cho ??n khi vi?c thanh toán ???c th?c hi?n ??y ??.

  VIETNAMWORKS s? xu?t Hóa ??n Thu? GTGT theo quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam hi?n hành ngay khi Khách hàng yêu c?u. Khách hàng ch?u trách nhi?m v? tính chính xác c?a th?ng tin xu?t Hóa ??n Thu? GTGT.

 5. V. ??m b?o an toàn giao d?ch

  Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS xay d?ng c? ch? b?o ??m an toàn giao d?ch nh? sau:

  • Qu?n ly th?ng tin c?a Thành viên:: Khi ??ng ky tham gia trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, Thành viên ph?i cung c?p ??y ?? các th?ng tin liên quan và ph?i hoàn toàn ch?u trách nhi?m ??i v?i các th?ng tin này. Các th?ng tin c? th? bao g?m: th?ng tin v? nhan than ??i v?i cá nhan, th?ng tin v? t? cách pháp ly ??i v?i thành viên là t? ch?c, pháp nhan. Các th?ng tin này s? ???c Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ??a vào d? li?u qu?n ly.
  • Khi ?? tr? thành Thành viên trên trang Vietnamworks.com: Thành viên ph?i ky cam k?t v? uy tín và th?ng tin ti?u s?, th?ng tin v? ??n xin vi?c, th?ng tin v? c?ng vi?c ?úng v?i tiêu ??, m? t? ?? ??ng trên sàn Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
  • C? ch? g?i khi?u n?i v? Thành viên ??ng tin dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quy?n g?i khi?u n?i v? nh?ng Thành viên / nhà tuy?n d?ng ??ng sai th?ng tin ??n Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. Khi ti?p nh?n nh?ng ph?n h?i này, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? xác nh?n l?i th?ng tin, tr??ng h?p ?úng nh? ph?n ánh c?a ng??i ph?n ánh tùy theo m?c ??, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? có nh?ng bi?n pháp x? ly k?p th?i nh?m b?o v? quy?n l?i c?a Thành viên.
 6. VI. B?o v? th?ng tin cá nhan c?a thành viên

  • Chính sách b?o m?t này c?ng b? cách th?c mà Sàn TM?T VIETNAMWORKS thu th?p, l?u tr? và x? ly th?ng tin ho?c d? li?u cá nhan (“Th?ng tin cá nhan”) c?a các Thành viên c?a mình th?ng qua wesite c?a Sàn TM?T VIETNAMWORKS.
  • Sàn TM?T VIETNAMWORKS cam k?t s? b?o m?t các Th?ng tin cá nhan c?a Thành viên, s? n? l?c h?t s?c và s? d?ng các bi?n pháp thích h?p ?? các th?ng tin mà Thành viên cung c?p cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS trong quá trình s? d?ng website này ???c b?o m?t và b?o v? kh?i s? truy c?p trái phép.Tuy nhiên, Sàn TM?T VIETNAMWORKS kh?ng ??m b?o ng?n ch?n ???c t?t c? các truy c?p trái phép. Trong tr??ng h?p truy c?p trái phép n?m ngoài kh? n?ng ki?m soát c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, Sàn TM?T VIETNAMWORKS s? kh?ng ch?u trách nhi?m d??i b?t k? hình th?c nào ??i v?i b?t k? khi?u n?i, tranh ch?p ho?c thi?t h?i nào phát sinh t? ho?c liên quan ??n truy c?p trái phép ?ó.
  • Thành viên hi?u và ??ng y r?ng Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có th? ti?t l? cho bên th? ba, b?ng m?t c? s? n?c danh, m?t vài th?ng tin k?t h?p ch?a trong ??n xin vi?c ??ng ky c?a Thành viên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? kh?ng ti?t l? cho b?t c? bên th? ba tên, ??a ch?, ??a ch? email hay s? ?i?n tho?i c?a b?n mà kh?ng có s? ??ng y ?u tiên c?a b?n, ngo?i tr? s? c?n thi?t nh?t ??nh hay thích h?p ?? tuan theo nh?ng lu?t pháp hi?n hành hay trong nh?ng ti?n trình h?p pháp n?i nh?ng th?ng tin nh? th? là thích h?p.
  • Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng bán ho?c cho thuê th?ng tin cá nhan c?a Thành viên cho bên th? ba cho m?c ?ích ti?p th? mà kh?ng có s? cho phép c?a Thành viên. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? d?ng th?ng tin c?a Thành viên nh? m? t? trong m?c Chính sách b?o m?t c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS xem b?o v? s? riêng t? c?a ng??i s? d?ng nh? m?t nguyên t?c c?ng ??ng r?t quan tr?ng. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS l?u tr? và x? ly th?ng tin c?a Thành viên trên máy tính ???c b?o v? v? v?t ly c?ng nh? các thi?t b? an ninh c?ng ngh?. Thành viên có th? truy c?p và s?a ??i các th?ng tin mà Thành viên cung c?p cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS và ch?n kh?ng nh?n nh?ng th?ng tin liên l?c nh?t ??nh b?ng cách ??ng kí vào tài kho?n c?a Thành viên. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? d?ng bên th? ba ?? xác minh và xác nh?n nguyên t?c b?o m?t c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. ?? xem ???c ??y ?? v? cách Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? d?ng và b?o v? th?ng tin cá nhan c?a Thành viên, xin h?y xem m?c Chính sách b?o m?t c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. N?u Thành viên ph?n ??i th?ng tin c?a Thành viên ???c chuy?n giao ho?c s? d?ng theo cách này xin vui lòng kh?ng s? d?ng d?ch v? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
  • Thành viên ???c khuy?n ngh? ?? n?m r? nh?ng quy?n l?i c?a mình khi s? d?ng các d?ch v? c?a Sàn TM?T VIETNAMWORKS ???c cung c?p trên website này.
  • Sàn TM?T VIETNAMWORKS ??a ra các cam k?t d??i ?ay phù h?p v?i các quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam, trong ?ó bao g?m các cách th?c mà Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? d?ng ?? b?o m?t th?ng tin c?a Thành viên.
  1. 1. M?c dích và ph?m vi thu th?p th?ng tin

   Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có th? l?y nh?ng th?ng tin cá nhan bao g?m danh hi?u, tên, gi?i tính, ngày sinh, ??a ch? email, ??a ch? nhà, s? ?i?n tho?i nhà, ?i?n tho?i di ??ng, s? fax, chi ti?t thanh toán, chi ti?t th? thanh toán ho?c chi ti?t tài kho?n ngan hang (Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng ch? l?y gi?i h?n trong nh?ng th?ng tin trên mà có th? l?y thêm nh?ng th?ng tin khác).

   Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? s? d?ng th?ng tin b?n cung c?p ??, cung c?p cho b?n các d?ch v? và th?ng tin th?ng qua trang web, cùng nh?ng ?i?u khác b?n yêu c?u. Ngoài ra, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? s? d?ng nh?ng th?ng tin ?ó ?? qu?n ly tài kho?n; xác minh và th?c hi?n nh?ng giao d?ch tài chính liên quan ??n vi?c thanh toán tr?c tuy?n c?a b?n; ki?m tra vi?c t?i v? tài li?u t? trang web c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS; c?i ti?n giao di?n và/ho?c n?i dung c?a các trang trên trang web và tùy ch?nh chúng cho ng??i s? d?ng; nh?n ra nh?ng ng??i truy c?p trang web; g?i b?n nh?ng th?ng tin Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ngh? s? h?u ích cho b?n ho?c b?n yêu c?u t? Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, bao g?m nh?ng th?ng tin v? s?n ph?m và d?ch v? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS n?u b?n kh?ng t? ch?i liên l?c vì nh?ng m?c ?ích này. Khi nh?n ???c s? ??ng y c?a b?n, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? liên h? v?i b?n b?ng email v?i nh?ng chi ti?t v? s?n ph?m và d?ch v? khác. N?u b?n kh?ng mu?n nh?n nh?ng th?ng tin qu?ng cáo c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, b?n có th? t? ch?i b?t k? lúc nào.

   Làm thế nào để DJN?u b?n ch?n cung c?p cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS th?ng tin cá nhan, b?n ?? b?ng lòng v?i vi?c chuy?n ti?p và l?u tr? nh?ng th?ng tin ?ó trên máy ch? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.

   1. a. Các Th?ng Tin Có Th? Nh?n D?ng Cá Nhan Nào ???c Thu Th?p T? B?n

    • Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS thu th?p th?ng tin theo m?t s? cách t? các m?c khác nhau trên website c?a mình. M?t s? th?ng tin cá nhan ???c t?p h?p l?i khi b?n ??ng ky. Trong khi ??ng ky, chúng t?i h?i tên và ??a ch? email c?a b?n. H? th?ng c?ng có th? h?i ??a ch? ???ng ph?, thành ph?, bang/t?nh, m? vùng/b?u ?i?n, qu?c gia, s? ?i?n tho?i, th?ng tin thanh toán và ??a ch? máy (URL) c?a website c?a b?n, m?c dù ch? nh?ng tr??ng ???c ?ánh d?u sao * trên ph?n ??ng ky m?i là th?ng tin b?t bu?c. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS c?ng thu th?p ho?c có th? thu th?p th?ng tin nhan kh?u h?c kh?ng ch? t? riêng b?n nh? tu?i tác, ?u tiên, gi?i tính, các m?i quan tam và s? thích. ??i khi chúng t?i thu th?p ho?c có th? thu th?p m?t k?t h?p c?a hai ki?u th?ng tin. Ngay khi b?n ??ng ky, b?n kh?ng còn v? danh v?i Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS n?a, b?n có tên truy c?p và có th? khai thác ??y ?? các s?n ph?m/d?ch v? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
    • Ngoài th?ng tin ??ng ky, ??i khi chúng t?i có th? h?i b?n th?ng tin cá nhan bao g?m (nh?ng kh?ng h?n ch?) khi b?n ??t ??ng qu?ng cáo tuy?n d?ng ho?c khai thác các tính n?ng khác c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. N?u b?n liên l?c v?i chúng t?i, chúng t?i có th? gi? m?t b?n ghi nh? v? s? liên l?c này.
    • M?i trang trong ph?m vi Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ??u có ???ng d?n t?i Chính sách B?o m?t này.
   2. b. Cookies Là Gì Và Cách Chúng ???c S? D?ng

    Là m?t ph?n c?a vi?c ??a ra và cung c?p các d?ch v? cá nhan và theo yêu c?u Thành viên, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có th? dùng các cookie ?? l?u và ??i khi theo d?i th?ng tin v? b?n. Cookie là m?t l??ng nh? d? li?u ???c g?i t?i trình duy?t c?a b?n t? máy ch? web và ???c l?u trên ??a c?ng máy tính c?a b?n. M?t vài tính n?ng c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ?òi h?i b?n ch?p nh?n các cookie m?i có th? s? d?ng ???c. (xem m?c “B?n có nh?ng l?a ch?n nào khi thu th?p, s? d?ng và phan ph?i th?ng tin c?a b?n” ?? có th?ng tin chi ti?t h?n v? các cookie).

    Nói chung, chúng t?i dùng các cookie cho các m?c ?ích sau ?ay:

    • Nh?n d?ng và g?n nh?n cho t?t c? các c?ng vi?c “m?i” t? l?n cu?i cùng c?a b?n ghé th?m website
    • L?u theo yêu c?u ho?c v?nh vi?n tên truy c?p và m?t kh?u lên máy c?a b?n ?? b?n kh?ng ph?i nh?p l?i m?i l?n ghé th?m website c?a chúng t?i
    • Cho phép b?n “ki?m tra danh sách” các c?ng vi?c mà b?n mu?n ?ánh d?u ?? gi? l?i và xem sau này
    • Các m?ng qu?ng cáo c?a các c?ng ty ??ng vi?c trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS c?ng có th? dùng các cookie c?a riêng h?.
    • Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS c?ng s? t?p h?p và có th? t?p h?p th?ng tin nào ?ó v? vi?c s? d?ng Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS c?a b?n, ch?ng h?n nh?ng khu v?c b?n ghé th?m và nh?ng d?ch v? b?n truy nh?p. Ngoài ra, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS c?ng có th? thu th?p nh?ng th?ng tin v? ph?n c?ng, ph?n m?m trên máy tính c?a b?n. Th?ng tin này có th? bao g?m nh?ng kh?ng h?n ch? ??a ch? IP, ki?u trình duy?t, tên mi?n, các m?c b?n truy nh?p và các ??a ch? website tham chi?u.
  2. 2. Ph?m vi s? d?ng th?ng tin

   • B?ng vi?c cung c?p th?ng tin c?a mình, b?n ??ng y ?? Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, các c?ng ty liên k?t, ??n v? tr?c thu?c và các thành viên tr?c thu?c Navigos Group có th? s? d?ng th?ng tin c?a b?n, dù ?ó là th?ng tin cá nhan, nhan kh?u h?c, t?p h?p hay k? thu?t, ??u nh?m m?c ?ích ?i?u hành và c?i ti?n Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, t?ng c??ng ti?n ích cho ng??i s? d?ng ho?c gi?i thi?u và phan ph?i các s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i.
   • Chúng t?i c?ng có th? dùng th?ng tin thu th?p ???c ?? th?ng báo cho b?n v? nh?ng s?n ph?m và d?ch v? do Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS hay các c?ng ty ??i tác cung c?p, ho?c ?? xin y ki?n c?a b?n v? các s?n ph?m và d?ch v? hi?n t?i hay nh?ng s?n ph?m và d?ch v? ti?m n?ng m?i.
   • Chúng t?i c?ng có th? dùng th?ng tin liên l?c c?a b?n ?? g?i cho b?n email ho?c các th?ng báo khác v? nh?ng c?p nh?t t?i website tuy?n d?ng c?a VietnamWorks. N?i dung và t?n su?t c?a nh?ng th?ng báo này s? thay ??i tu? thu?c vào th?ng tin mà chúng t?i có v? b?n. Ngoài ra, vào lúc ??ng ky, b?n có quy?n l?a ch?n nh?n nh?ng th?ng tin, th?ng báo và các ch??ng trình khuy?n m?i bao g?m nh?ng kh?ng h?n ch? các b?n tin mi?n phí t? Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS liên quan ??n nh?ng ch? ?? mà b?n có th? ??c bi?t quan tam.
   • Chúng t?i có m?t khu v?c ?? b?n có th? liên l?c v?i chúng t?i. B?t k? ph?n h?i nào b?n g?i ??n cho chúng t?i s? tr? thành tài s?n c?a chúng t?i và chúng t?i có th? dùng ph?n h?i ?ó (ch?ng h?n các cau chuy?n thành c?ng) cho các m?c ?ích ti?p th?, ho?c liên h? v?i b?n ?? có thêm th?ng tin.
   1. a. Ai ?ang Thu Th?p Th?ng Tin C?a B?n

    Khi ???c h?i v? các th?ng tin cá nhan trên website tuy?n d?ng c?a VietnamWorks, có ngh?a là b?n ?ang chia s? th?ng tin ?ó v?i riêng Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, tr? phi có th?ng báo c? th? khác. Tuy nhiên, m?t s? ho?t ??ng do ??c tr?ng c?a chúng, s? d?n ??n vi?c th?ng tin cá nhan c?a b?n ???c ti?t l? cho nh?ng ng??i s? d?ng khác c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS bi?t. Ví d?, khi b?n ?i?n th?ng tin cá nhan lên b?n ??ng qu?ng cáo tuy?n d?ng, th?ng tin này nói chung s? ???c g?p trong c?ng vi?c c?a b?n, tr? phi có th?ng báo c? th? khác.

   2. b. Th?ng Tin C?a B?n Có Th? Chia S? V?i Ai

    • Chúng t?i kh?ng ti?t l? cho bên th? ba th?ng tin cá nhan c?a b?n, c?ng nh? th?ng tin cá nhan và nhan kh?u h?c k?t h?p, ho?c th?ng tin v? vi?c s? d?ng Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS c?a b?n (ch?ng h?n các khu v?c b?n ghé th?m, hay các d?ch v? mà b?n truy c?p), tr? n?m m?c sau ?ay.
    • Chúng t?i có th? ?? l? th?ng tin nh? v?y cho các nhóm th? ba n?u b?n ??ng y. Ví d?, n?u b?n cho bi?t b?n mu?n nh?n th?ng tin v? các s?n ph?m và d?ch v? c?a bên th? ba khi ??ng ky m?t tài kho?n trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, chúng t?i có th? cung c?p th?ng tin liên h? c?a b?n cho bên th? ba ?ó, ví d? ng??i s? d?ng lao ??ng, các nhà tuy?n d?ng, ng??i thu th?p d? li?u, nhan viên th? tr??ng ho?c nh?ng ng??i khác v?i m?c ?ích g?i email cho b?n hay liên l?c v?i b?n theo cách khác. Chúng t?i có th? dùng d? li?u ?? có v? b?n (nh? các m?i quan tam hay s? thích mà b?n ?? trình bày) ?? xác ??nh xem li?u b?n có th? quan tam ??n các s?n ph?m hay d?ch v? c?a m?t bên th? ba c? th? nào kh?ng.
    • Chúng t?i có th? ti?t l? th?ng tin nh? v?y cho các c?ng ty và cá nhan mà chúng t?i thuê ?? thay m?t chúng t?i th?c hi?n các ch?c n?ng c?a c?ng ty. Ví d?, vi?c l?u gi? các máy ch? web, phan tích d? li?u, cung c?p các tr? giúp v? marketing, x? ly th? tín d?ng ho?c các hình th?c thanh toán khác, và d?ch v? cho Thành viên. Nh?ng c?ng ty và cá nhan này s? truy c?p t?i th?ng tin cá nhan c?a b?n khi c?n ?? th?c hi?n các ch?c n?ng c?a h?, nh?ng kh?ng chia s? th?ng tin ?ó v?i b?t k? bên th? ba nào khác.
    • Chúng t?i có th? ti?t l? th?ng tin nh? v?y n?u có yêu c?u pháp ly, hay t? m?t c? quan chính ph? ho?c n?u chúng t?i tin r?ng hành ??ng ?ó là c?n thi?t nh?m: (a) tuan theo các yêu c?u pháp ly ho?c chi?u theo quy trình c?a lu?t pháp; (b) b?o v? các quy?n hay tài s?n c?a Navigos, ho?c các c?ng ty ??i tác; (c) ng?n ch?n t?i ph?m ho?c b?o v? an ninh qu?c gia; ho?c (d) b?o v? an toàn cá nhan c?a nh?ng ng??i s? d?ng hay c?ng chúng
    • Chúng t?i có th? ti?t l? và chuy?n th?ng tin nh? v?y t?i m?t nhóm th? ba, ??i t??ng mua l?i toàn b? hay ph?n l?n c?ng vi?c kinh doanh c?a c?ng ty Navigos, b?ng cách liên k?t, h?p nh?t ho?c mua toàn b? hay ph?n l?n các tài s?n c?a chúng t?i. Ngoài ra, trong tình hu?ng Navigos tr? thành ??i t??ng c?a m?t v? kh?i ki?n phá s?n, dù t? nguy?n hay mi?n c??ng, thì Navigos hay ng??i ???c u? thác có th? bán, cho phép ho?c ti?t l? th?ng tin nh? v?y theo cách khác trong quá trình chuy?n giao ???c toà án v? phá s?n ??ng y.
    • Chúng t?i có th? dùng tên b?n, tên hay logo c?a c?ng ty b?n, hay th?ng tin khác v? ho?c t? các qu?ng cáo tuy?n d?ng ho?c tài kho?n xem h? s? ?ng viên c?a b?n cho b?t k? hay t?t c? các m?c ?ích ti?p th? c?a Navigos (hay Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS). Ví d?, các tên hay logo c?ng ty có th? ???c dùng trong qu?ng cáo trên báo, th? g?i tr?c ti?p, ph??ng ti?n bán hàng, áp phích qu?ng cáo và các tài li?u khác liên quan ??n Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS hay các tài s?n khác c?a Navigos.
    • Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS c?ng có th? chia s? th?ng tin v? danh v? khách ghé th?m m?t trong các Web c?a c?ng ty (ví d?, s? khách ??n m?c ‘Tìm vi?c’ c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS) v?i các Thành viên, ??i tác và bên th? ba khác ?? h? có th? hi?u v? các lo?i khách t?i th?m website c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS và cách h? s? d?ng site.
    • Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có th? h? tr? c?ng ngh?, l?u tr? Web và các d?ch v? liên quan khác cho các c?ng ty hàng ??u khác ?? thi?t l?p m?c tuy?n d?ng trên website c?a h? (??i khi ???c g?i là “khu v?c tuy?n d?ng”). Th?ng tin cá nhan và/ho?c có tính nhan kh?u h?c do b?n cung c?p trong các khu v?c tuy?n d?ng tr? thành m?t ph?n c?a c? s? d? li?u c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, nh?ng kh?ng ai có th? truy c?p tr? b?n, Navigos và c?ng ty có liên quan mà kh?ng có s? ??ng y c?a b?n.
    • Th?ng tin ???c thu th?p trên trang thu?c khu v?c tuy?n d?ng, ho?c trên trang chia s? nh?n hi?u (nh? trang v? m?t cu?c thi do Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS và c?ng ty khác ??ng tài tr?) có th? tr? thành tài s?n c?a c?ng ty ?ó, ho?c c?a c? Navigos và c?ng ty ?ó. Trong ví d? này, vi?c s? d?ng th?ng tin nh? v?y c?a c?ng ty kia có th? ph? thu?c vào chính sách b?o m?t c?a c?ng ty ?ó và, trong tr??ng h?p b?t k? nào, Navigos kh?ng ch?u trách nhi?m v? vi?c c?ng ty kia s? d?ng th?ng tin cá nhan và nhan kh?u h?c c?a b?n.
  3. 3. Th?i gian l?u tr? th?ng tin

   Làm thế nào để DJD? li?u cá nhan c?a thành viên s? ???c l?u tr? cho ??n khi có yêu c?u h?y b? ho?c t? thành viên ??ng nh?p và th?c hi?n h?y b?. Còn l?i trong m?i tr??ng h?p th?ng tin cá nhan thành viên s? ???c b?o m?t trên máy ch? Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.

  4. 4. ??a ch? c?a ??n v? thu th?p và qu?n ly th?ng tin cá nhan.

   C?ng ty C? Ph?n Navigos Group Vi?t Nam
   T?ng 20, tòa nhà E.Town Central, 11 ?oàn V?n B?, Ph??ng 12, Qu?n 4, TP.HCM, Vietnam

  5. 5. Ph??ng ti?n và c?ng c? ?? ng??i dùng ti?p c?n và ch?nh s?a d? li?u cá nh?n c?a mình

   1. Nh?ng L?a Ch?n Dành Cho B?n Khi Thu Th?p, S? D?ng Và Phan Ph?i Th?ng Tin Cá Nhan
    • N?u b?n ch?n kh?ng ??ng ky ho?c cung c?p th?ng tin cá nhan, b?n s? kh?ng th? dùng ph?n l?n tính n?ng c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
    • B?n c?ng có các l?a ch?n liên quan t?i các cookie. B?ng cách thay ??i các ?u tiên trình duy?t c?a mình, b?n có th? ch?n ch?p nh?n t?t c? các cookie, hay ???c th?ng báo khi m?t cookie ???c thi?t l?p, ho?c lo?i b? t?t c? các cookie. N?u b?n ch?n lo?i b? t?t c? các cookie, b?n s? kh?ng th? dùng các d?ch v? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có yêu c?u ??ng ky s? d?ng. Nh?ng d?ch v? này bao g?m vi?c nh?n d?ng các c?ng vi?c m?i ?? ???c ??ng lên t? l?n ghé th?m cu?i cùng, t? ??ng nh?p và tính n?ng ki?m tra danh sách. B?n v?n có th? dùng h?u h?t các tính n?ng c?a website tuy?n d?ng Vietnamworks ngay c? khi b?n kh?ng ch?p nh?n các cookie.
   2. B?n Có Th? Truy Nh?p, C?p Nh?t Và Xoá Th?ng Tin C?a B?n Nh? Th? Nào
    • Chúng t?i s? cung c?p cho b?n các ph??ng ti?n ??m b?o th?ng tin cá nhan c?a b?n là chính xác và c?p nh?t. B?n có th? hi?u ch?nh ho?c xoá h? s? c?a b?n b?t c? lúc nào khi nh?n vào liên k?t “My profile” ho?c vào hình ?nh do h? th?ng cung c?p ngay khi b?n ??ng nh?p vào. Khi ??ng nh?p vào h? th?ng trong m?t kho?ng th?i gian nào ?ó, dù b?n ?ang ? ?au trên website tuy?n ng??i Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, th?ng tin c?a b?n s? ???c gi? nguyên cho ??n khi b?n nh?n chu?t vào liên k?t “Logoff” là liên k?t có th? truy nh?p t? màn hình “My Profile”
    • N?u b?n là ng??i s? d?ng ?? ??ng ky và quên m?t kh?u, b?n có th? nh?n l?i nó b?ng cách g?i email và dùng tính n?ng “Forgot Password”. Nh?n phím trên b?t k? trang ??ng nh?p nào ?? yêu c?u g?i m?t kh?u c?a b?n cho b?n. Chúng t?i kh?ng th? cung c?p m?t kh?u c?a b?n theo các cách khác.
    • Tài kho?n Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS c?a b?n có th? b? xoá, nh?ng làm nh? v?y s? d?n ??n vi?c kh?ng th? truy nh?p ??n b?t k? tính n?ng nào ?òi h?i ??ng nh?p. Chúng t?i s? ho?c có th? gi? m?t b?n sao l?u tr? v? tài kho?n c?a b?n song kh?ng th? truy nh?p trên Internet.
   3. Nh?ng Bi?n Pháp Phòng Ng?a An Toàn Ch?ng M?t Mát, L?m D?ng Ho?c Thay ??i Th?ng Tin C?a B?n
    • Ngoài ng??i qu?n tr? Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ho?c cá nhan ???c u? quy?n khác c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ra, b?n là ng??i duy nh?t ???c truy nh?p ??n th?ng tin cá nhan c?a mình. ??ng ky s? d?ng c?a b?n ???c b?o v? b?ng m?t kh?u ?? ng?n ch?n s? truy nh?p trái phép.
    • Chúng t?i khuy?n ngh? b?n kh?ng ?? l? m?t kh?u c?a b?n cho b?t k? ai. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng bao gi? h?i m?t kh?u c?a b?n qua ?i?n tho?i hay qua email t? nguy?n. ?? b?o ??m an toàn, b?n có th? mu?n ra kh?i m?ng ngay khi s? d?ng xong Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. ?i?u này ??m b?o nh?ng ng??i khác kh?ng th? truy nh?p t?i th?ng tin và th? t? cá nhan c?a b?n n?u b?n dùng chung máy tính v?i ai ?ó ho?c dùng máy tính ? n?i c?ng c?ng nh? th? vi?n hay quán cà phê Internet.
    • ?áng ti?c là kh?ng có d? li?u nào truy?n trên Internet có th? b?o ??m an toàn 100%. Do v?y, m?c dù chúng t?i c? g?ng h?t s?c b?o v? th?ng tin cá nhan c?a b?n, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có th? kh?ng th? b?o ??m ho?c cam k?t v? tính an toàn c?a th?ng tin b?t k? mà b?n chuy?n t?i chúng t?i ho?c t? d?ch v? tr?c tuy?n c?a chúng t?i, và b?n ph?i t? ch?u r?i ro. Ngay khi chúng t?i nh?n ???c th?ng tin b?n g?i t?i, chúng t?i s? c? g?ng h?t s?c ?? b?o ??m an toàn trên h? th?ng c?a chúng t?i.
    • N?u b?n lo l?ng v? d? li?u, b?n có quy?n yêu c?u truy c?p d? li?u cá nhan c?a b?n mà Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ?ang n?m gi? ho?c x? ly. B?n có quy?n yêu c?u Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ch?nh s?a nh?ng d? li?u kh?ng chính xác m?t cách mi?n phí. B?n c?ng có quy?n yêu c?u Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS d?ng s? d?ng th?ng tin cá nhan c?a b?n cho m?c ?ích ti?p th?.
   4. Cách Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS B?o V? ??i T? C?a Tr? Em.

    Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS là website có ??i t??ng ??c gi? l?n. Tr? em s? ph?i xin phép b? m? tr??c khi g?i tr?c tuy?n th?ng tin cá nhan t?i ai ?ó. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng th? chia s? th?ng tin cá nhan v? nh?ng ng??i s? d?ng d??i 13 tu?i v?i bên th? ba. Ngoài ra, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? kh?ng g?i b?t k? email tr?c ti?p nào ?? ngh? ng??i s? d?ng th?ng báo h? d??i 13 tu?i.

   5. B?n Bi?t Gì N?a V? ??i T? Tr?c Tuy?n C?a B?n
    • H?y lu?n nh? r?ng b?t k? lúc nào b?n t? nguy?n ti?t l? th?ng tin cá nhan c?a b?n tr?c tuy?n, ví d? qua c?ng vi?c b?n ??ng lên hay qua email, th?ng tin ?ó có th? b? ng??i khác thu th?p và s? d?ng, Tóm l?i, n?u b?n g?i th?ng tin cá nhan tr?c tuy?n có th? truy nh?p c?ng khai, b?n có th? nh?n s? ???c nh?ng th?ng báo t? nguy?n t? nh?ng ??i tác khác.
    • Cu?i cùng, b?n ph?i t? ch?u trách nhi?m v? vi?c gi? bí m?t cho m?t kh?u và/ho?c các th?ng tin tài kho?n b?t k?. Vì th?, xin h?y c?n th?n và có trách nhi?m khi nào b?n ? trên m?ng.
  6. 6. Cam k?t b?o m?t th?ng tin c?a khách hàng

   • Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có bi?n pháp k? thu?t và an ninh thích h?p ?? ng?n ch?n truy c?p trái phép và b?t h?p pháp ??n th?ng tin cá nhan c?a b?n, ho?c các m?t mát, phá h?y và thi?t h?i tình c? ??n th?ng tin. Khi Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS thu th?p th?ng tin qua trang web, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS thu th?p d? li?u cá nhan c?a b?n trên máy ch? an toàn. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS dùng t??ng l?a trên các máy ch?. Khi Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS l?y d? li?u th? thanh toán ?i?n t?, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? dùng m? hóa b?ng Secure Socket Layer (SSL). M?c dù Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng th? ??m b?o an toàn 100%, hacker c?ng khó có th? gi?i m? d? li?u c?a b?n. B?n kh?ng nên g?i ??y ?? chi ti?t c?a th? tín d?ng hay th? ghi n? khi ch?a ???c m? hóa cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS duy trì b?o v? v?t ly, ?i?n t?, th? t?c g?n li?n v?i vi?c thu th?p, l?u tr? và ti?t l? th?ng tin c?a b?n. Quy trình b?o v? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS là Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có th? th?nh tho?ng yêu c?u ch?ng minh nhan d?ng tr??c khi ti?t l? th?ng tin cá nhan cho b?n. B?n có trách nhi?m b?o v? kh?i truy c?p trái phép vào m?t kh?u và máy tính c?a b?n.
   • Th?ng tin cá nhan c?a thành viên trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ???c cam k?t b?o m?t tuy?t ??i theo chính sách b?o v? th?ng tin cá nhan c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. Vi?c thu th?p và s? d?ng th?ng tin c?a m?i thành viên ch? ???c th?c hi?n khi có s? ??ng y c?a khách hàng ?ó tr? nh?ng tr??ng h?p pháp lu?t có quy ??nh khác.
   • Kh?ng s? d?ng, kh?ng chuy?n giao, cung c?p hay ti?t l? cho bên th? 3 nào v? th?ng tin cá nhan c?a thành viên khi kh?ng có s? cho phép ??ng y t? thành viên.
   • Trong tr??ng h?p máy ch? l?u tr? th?ng tin b? hacker t?n c?ng d?n ??n m?t mát d? li?u cá nhan thành viên, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? có trách nhi?m th?ng báo v? vi?c cho c? quan ch?c n?ng ?i?u tra x? ly k?p th?i và th?ng báo cho thành viên ???c bi?t.
   • Ban qu?n ly Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS yêu c?u các cá nhan khi ??ng ky là thành viên, ph?i cung c?p ??y ?? th?ng tin cá nhan có liên quan nh?: H? và tên, ??a ch? liên l?c, email, s? ch?ng minh nhan dan, ?i?n tho?i v.v và ch?u trách nhi?m v? tính pháp ly c?a nh?ng th?ng tin trên. Ban qu?n ly Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng ch?u trách nhi?m c?ng nh? kh?ng gi?i quy?t m?i khi?u n?i có liên quan ??n quy?n l?i c?a Thành viên ?ó n?u xét th?y t?t c? th?ng tin cá nhan c?a thành viên ?ó cung c?p khi ??ng ky ban ??u là kh?ng chính xác.
  7. 7. T?ng quát

   Làm thế nào để DJSàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có th? s?a ??i Chính sách B?o m?t này b?t kì lúc nào b?ng cách ??ng ?i?u kho?n ch?nh s?a trên trang web.

 7. VII. Qu?n ly th?ng tin x?u

  • M?i qui ??nh d??i ?ay áp d?ng cho các khau ti?n ki?m và h?u ki?m c?a BQT Vietnamworks n?u phát hi?n Thành viên vi ph?m qui ??nh trong quá trình ho?t ??ng nh?m m?c ?ích t?o m?i tr??ng an toàn, lành m?nh và c?ng b?ng cho các Thành viên và thành viên ?ang ho?t ??ng t?i Vietnamworks.
  • Vì th?, BQT Vietnamworks khuy?n cáo Thành viên nên tìm hi?u k? các qui ??nh tr??c khi ??ng b?t c? th?ng tin nào ?? tránh nh?ng vi ph?m kh?ng do ch? y. Nh?ng qui ??nh m?i s? ???c BQT c?p nh?t liên t?c d?a trên phan tích v? th? tr??ng, c?ng ??ng, các v?n ?? phát sinh trong quá trình ho?t ??ng và có hi?u l?c ngay khi ???c ??ng t?i trên website Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
  M?c Quy ??nh Di?n gi?i Hình th?c x? ly
  M?c 1 M?c 2

  Tài kho?n

  Tên tài kho?n

  Tên tài kho?n có liên quan ??n Vietnamworks, các nick gi? d?ng BQT Vietnamworks nh?: Admin Vietnamworks, Webmaster, k?t h?p v?i hình ??i di?n có hình ?nh là logo c?a Vietnamworks ???c xem làm tài kho?n gi? danh Vietnamworks.

  Tên tài kho?n d? gay hi?u l?m và kích ??ng, vi ph?m thu?n phong m? t?c Vi?t Nam

  Kh?ng duy?t tài kho?n
  Hình ??i di?n

  Làm thế nào để DJHình ??i di?n s? d?ng hình ?nh ph?n c?m mang tính ch?t khiêu dam, chính tr?, t?n giáo, kh?ng có b?n quy?n, trái v?i v?n hóa và thu?n phong m? t?c Vi?t Nam

  Hình ??i di?n ??n v? tuy?n d?ng vi ph?m tài s?n s? h?u trí tu? c?a ??n v? khác

  T?m khóa tài kho?n 1 tu?n & Yêu c?u thay hình ??i di?n Khóa tài kho?n ??n khi nào th?c hi?n theo yêu c?u
  Th?ng tin liên h? Th?ng tin liên h? kh?ng r? ràng bao g?m: tên ng??i liên l?c, s? ?i?n tho?i, ??a ch?, ??a ch? email Nh?c nh? & H??ng d?n Khóa tài kho?n ??n khi nào th?c hi?n theo yêu c?u

  N?i dung ??ng

  Tiêu ?? bài ??ng

  Làm thế nào để DJT?a ?? bài ??ng ph?i nêu th?ng tin ??ng t?i nh? sau:

  ?ng viên: t?a d? bài ??ng ph?i là v? trí c?ng vi?c ?ng viên có nhu c?u ?ng tuy?n.

  Nhà tuy?n d?ng: t?a ?? bài ??ng ph?i là v? trí c?ng vi?c mà nhà tuy?n d?ng ?ang tìm ki?m

  T? ch?i duy?t & Nh?c nh?
  M? t? c?ng vi?c ??ng tuy?n

  Làm thế nào để DJTrong ph?n m? t? c?ng vi?c, m? t? c?ng vi?c có th? ???c trình bày b?ng ti?ng Vi?t và/ ho?c ti?ng Anh.

  Khi trình bày b?ng ng?n ng? thu?n Vi?t, ng?n ng? ph?i có d?u, kh?ng vi?t t?t, kh?ng dùng ng?n ng? teen, ng?n ng? chat gay khó hi?u cho ng??i ??c.

  M? t? c?ng vi?c ph?i nêu ???c ??c ?i?m c?a c?ng vi?c c?n tuy?n d?ng, kh?ng ???c m? t? s? sài ho?c kh?ng m? t?. Ph?i ?i?n ??y ?? các n?i dung ???c li?t kê. M?i ph?n m? t? c?ng vi?c vi ph?m quy ??nh trên ??u kh?ng ???c duy?t ??ng, ho?c ???c duy?t ??ng nh?ng s? b? Vietnamworks xoá ?i ph?n th?ng tin liên l?c.

  Làm thế nào để DJDuy?t nh?ng xoá ph?n th?ng tin liên l?c.

  T? ch?i duy?t và nh?c nh?.

 8. VIII. Trách nhi?m trong tr??ng h?p phát sinh l?i k? thu?t

  • Sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? VIETNAMWORKS cam k?t n? l?c ??m b?o s? an toàn và ?n ??nh c?a toàn b? h? th?ng k? thu?t. Tuy nhiên, trong tr??ng h?p x?y ra s? c? do l?i c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. VIETNAMWORKS s? ngay l?p t?c áp d?ng các bi?n pháp ?? ??m b?o quy?n l?i cho ng??i mua hàng.
  • Khi th?c hi?n các giao d?ch trên Sàn, b?t bu?c các thành viên ph?i th?c hi?n ?úng theo các quy trình h??ng d?n.
  • Ban qu?n ly Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS cam k?t cung c?p ch?t l??ng d?ch v? t?t nh?t cho các thành viên tham gia giao d?ch. Tr??ng h?p phát sinh l?i k? thu?t, l?i ph?n m?m ho?c các l?i khách quan khác d?n ??n Thành viên kh?ng th? thao tác ???c thì Thành viên th?ng báo cho Ban qu?n ly Sàn giao d?ch TM?T: ?T: (84 28) 5404 1373.
  • Tuy nhiên, Ban qu?n ly Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? kh?ng ch?u trách nhi?m gi?i quy?t trong tr??ng h?p th?ng báo c?a các Thành viên kh?ng ??n ???c Ban qu?n ly, phát sinh t? l?i k? thu?t, l?i ???ng truy?n, ph?n m?m ho?c các l?i khác kh?ng do Ban qu?n ly gay ra.
 9. IX. The rights and obligations of members of e-commerce trading floor of vietnamworks

  1. 1. Quy?n c?a Thành viên

   1. Khi ??ng ky tr? thành Thành viên c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS và ???c Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ch?p thu?n, Thành viên s? ???c c?p m?t tên ??ng ky và m?t kh?u riêng ?? ???c vào s? d?ng các d?ch v? nh? t?o và ??ng t?i h? s? ?? ?ng tuy?n các v? trí vi?c làm mà Thành viên c?m th?y phù h?p và/ ho?c nh?n nh?ng newsletter ho?c g?i y vi?c làm phù h?p theo h? s? c?a Thành viên vào ??a ch? email ??ng ky v?i Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS
   2. Thành viên, qu?n ly h? s? và các th?ng tin ??ng tuy?n v? trí c?a mình trên Sàn giao d?ch TM?TVIETNAMWORKS
   3. Thành viên s? ???c nhan viên c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS h??ng d?n s? d?ng ???c các c?ng c?, các tính n?ng ph?c v? cho vi?c xay d?ng các th?ng tin ??ng tuy?n, và s? d?ng các d?ch v? ti?n ích trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
   4. Thành viên s? có th? ???c h??ng các chính sách ?u ??i do Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS hay các ??i tác th? ba cung c?p trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. Các chính sách ?u ??i này s? ???c Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS gi?i quy?t (n?u có) và s? ???c ??ng t?i tr?c ti?p trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ho?c ???c g?i tr?c ti?p ??n các Thành viên.
   5. Thành viên có quy?n ?óng góp y ki?n cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS trong quá trình ho?t ??ng. Các ki?n ngh? ???c g?i tr?c ti?p b?ng th? ho?c email ??n cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
  2. 2. Ngh?a v? c?a Thành viên

   1. Thành viên s? t? ch?u trách nhi?m v? b?o m?t, l?u gi? và m?i ho?t ??ng s? d?ng d?ch v? d??i tên ??ng ky, m?t kh?u và h?p th? ?i?n t? c?a mình. Thành viên có trách nhi?m th?ng báo k?p th?i cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS v? nh?ng hành vi s? d?ng trái phép, l?m d?ng, vi ph?m b?o m?t, l?u gi? tên ??ng ky và m?t kh?u c?a mình ?? hai bên cùng h?p tác x? ly.
   2. Thành viên cam k?t nh?ng th?ng tin cung c?p cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS và nh?ng th?ng tin ??ng t?i lên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS là chính xác và hoàn ch?nh. Thành viên ??ng y gi? và thay ??i các th?ng tin trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS là c?p nh?t, chính xác và hoàn ch?nh.
   3. Là ng??i s? d?ng, Thành viên c?n có trách nhi?m v?i vi?c giao ti?p riêng và ch?u trách nhi?m v?i k?t qu? c?a vi?c ??ng t?i. Thành viên kh?ng ???c phép làm nh?ng ?i?u nh?: ??ng t?i nh?ng n?i dung ???c ??ng ky b?n quy?n n?u Thành viên kh?ng ph?i là ng??i ch? b?n quy?n ho?c kh?ng ???c ng??i ch? b?n quy?n cho phép ??ng t?i nó; ??ng t?i n?i dung ti?t l? nh?ng bí m?t th??ng m?i n?u Thành viên kh?ng làm ch? ho?c kh?ng ???c phép c?a ng??i ch?; ??ng t?i nh?ng n?i dung vi ph?m b?t c? quy?n s? h?u trí tu? nào khác c?a ng??i khác ho?c xam ph?m b?o m?t hay quy?n c?ng c?ng c?a ng??i khác; ??ng t?i nh?ng n?i dung t?c t?u, làm m?t danh d?, ?e d?a, qu?y r?y, s? nh?c, c?m ghét hay gay c?n tr? cho ng??i s? d?ng khác hay b?t c? ng??i nào khác hay t? ch?c nào khác; ??ng t?i nh?ng th?ng tin kh?ng có ch? ?? hay có ch? ?? ??c bi?t; ??ng t?i m?t hình ?nh hay n?i dung sex; ??ng t?i nh?ng m?u qu?ng cáo hay xúi gi?c kinh doanh hay ??ng t?i n?i dung ch?a virus, Trojan, bom th?i gian… hay nh?ng quy trình hay ch??ng trình máy tính khác v?i m?c ?ích h?y di?t, gay c?n tr? b?t l?i, ng?n ch?n l?a d?i hay chi?m ?o?t b?t c? h? th?ng, d? li?u hay th?ng tin nào.
   4. Thành viên t? ch?u trách nhi?m v? n?i dung, hình ?nh c?a th?ng tin Doanh nghi?p và các th?ng tin khác c?ng nh? toàn b? quá trình giao d?ch v?i các ??i tác/ ?ng viên trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
   5. Thành viên ph?i tuan th? quy ??nh c?a pháp lu?t v? thanh toán, qu?ng cáo, khuy?n m?i, b?o v? quy?n s? h?u trí tu?, và các quy ??nh c?a pháp lu?t có liên quan khác khi tham gia Sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?.
   6. Thành viên cam k?t, ??ng y kh?ng s? d?ng d?ch v? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS vào nh?ng m?c ?ích b?t h?p pháp, kh?ng h?p ly, l?a ??o, ?e do?, th?m rò th?ng tin b?t h?p pháp, phá ho?i, t?o ra và phát tán virus gay h? h?i t?i h? th?ng, c?u hình, truy?n t?i th?ng tin c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS Trong tr??ng h?p vi ph?m thì Thành viên ph?i ch?u trách nhi?m v? các hành vi c?a mình tr??c pháp lu?t.
   7. Thành viên cam k?t kh?ng ???c thay ??i, ch?nh s?a, sao chép, truy?n bá, phan ph?i, cung c?p và t?o nh?ng c?ng c? t??ng t? c?a d?ch v? do Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS cung c?p cho m?t bên th? ba n?u kh?ng ???c s? ??ng y c?a Sàn giao d?ch TM?TVIETNAMWORKS trong b?n Quy ch? này.
   8. Thành viên kh?ng ???c hành ??ng gay m?t uy tín c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS d??i m?i hình th?c nh? gay m?t ?oàn k?t gi?a các Thành viên b?ng cách s? d?ng tên ??ng ky th? hai, th?ng qua m?t bên th? ba ho?c tuyên truy?n, ph? bi?n nh?ng th?ng tin kh?ng có l?i cho uy tín c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
   9. ??ng b?t c? th?ng tin ti?u s? kh?ng hoàn thành, sai ho?c kh?ng chính xác ho?c nh?ng th?ng tin kh?ng ph?i là ??n xin vi?c chính xác c?a riêng Thành viên (cá nhan tìm ki?m c?ng vi?c trên c? s? toàn th?i gian hay bán th?i gian)
   10. S? d?ng d? li?u ??n xin vi?c c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks cho b?t c? m?c ?ích nào khác khi là m?t nhà tuy?n d?ng tìm ki?m ?ng viên, bao g?m mà kh?ng h?n ch? s? d?ng th?ng tin trong kho d? li?u này ?? bán ho?c gi?i thi?u b?t c? s?n ph?m ho?c d?ch v? nào. G?i th? ho?c th? ?i?n t?, th?c hi?n nh?ng cu?c g?i ho?c g?i fax g? g?m liên quan ??n vi?c xúc ti?n và/ho?c qu?ng cáo s?n ph?m ho?c d?ch v? ??n nh?ng Thành viên khác c?a Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks.
   11. Thành viên nh?n th?c và ??ng y r?ng Thành viên s? có trách nhi?m v?i hình th?c n?i dung và ?? chính xác c?a b?t c? ??n xin vi?c hay tài li?u ch?a trong ?ó do Thành viên ??ng t?i trên Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks..
 10. X. Quy?n và trách nhi?m c?a sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks

  1. 1. Quy?n c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS

   1. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? ti?n hành cung c?p các d?ch v? cho nh?ng
   2. Thành viên tham gia sau khi ?? hoàn thành các th? t?c và các ?i?u ki?n b?t bu?c bao g?m (nh?ng kh?ng gi?i h?n) các th?ng tin Thành viên d? ??nh ??ng t?i trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
   3. Trong tr??ng h?p có c? s? ?? ch?ng minh Thành viên cung c?p th?ng tin cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng chính xác, sai l?ch, kh?ng ??y ?? ho?c vi ph?m pháp lu?t hay thu?n phong m? t?c Vi?t Nam thì Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có quy?n t? ch?i, t?m ng?ng ho?c ch?m d?t quy?n s? d?ng d?ch v? c?a Thành viên.
   4. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có th? ch?m d?t quy?n Thành viên và quy?n s? d?ng m?t ho?c t?t c? các d?ch v? c?a Thành viên và s? th?ng báo cho Thành viên trong th?i h?n ít nh?t là m?t (01) tháng trong tr??ng h?p Thành viên vi ph?m các Quy ch? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ho?c có nh?ng hành vi ?nh h??ng ??n ho?t ??ng kinh doanh trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
   5. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có th? ch?m d?t ngay quy?n s? d?ng d?ch v? và quy?n c?a Thành viên n?u Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS phát hi?n Thành viên ?? phá s?n, b? k?t án ho?c ?ang trong th?i gian th? án, trong tr??ng h?p Thành viên ti?p t?c ho?t ??ng có th? gay h?i cho Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có nh?ng ho?t ??ng l?a ??o, gi? m?o, gay r?i lo?n th? tr??ng, gay m?t ?oàn k?t ??i v?i các thành viên khác c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, ho?t ??ng vi ph?m pháp lu?t hi?n hành c?a Vi?t Nam.
   6. Trong tr??ng h?p ch?m d?t quy?n thành viên và quy?n s? d?ng d?ch v? thì t?t c? các ch?ng nh?n, các quy?n c?a thành viên ???c c?p s? m?c nhiên h?t giá tr? và b? ch?m d?t.
   7. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng ch?u trách nhi?m khi Thành viên/ng??i s? d?ng l?y email c?a ng??i khác s? d?ng v?i m?c ?ích spam, phá ho?i ho?c g?i các n?i dung x?u, mang tính ch?t ??i tr?y, ?nh h??ng ??n ch? nhan c?a email ?ó. Các hành vi và n?i dung vi ph?m pháp lu?t Thành viên/ ng??i s? d?ng vi ph?m s? t? ch?u trách nhi?m tr??c pháp lu?t. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có quy?n xóa, khóa tài kho?n vi ph?m th?a thu?n s? d?ng mà kh?ng c?n báo tr??c.
   8. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ch? ?óng vai trò là n?i ?? nhà tuy?n d?ng ??ng t?i c? h?i c?ng vi?c và nh?ng ?ng viên ??ng t?i ??n xin vi?c và kh?ng ng?n c?n hay ki?m duy?t nh?ng danh sách ??a ra. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng liên quan ??n quá trình giao d?ch th?c s? gi?a nhà tuy?n d?ng và ?ng viên. K?t qu? là C?ng ty kh?ng th? ki?m soát ???c ch?t l??ng, ?? an toàn hay h?p pháp c?a c?ng vi?c hay ??n xin vi?c ???c ??ng t?i, tính xác th?c hay chính xác c?a danh sách ???c ?? ra, kh? n?ng cung c?p c?ng vi?c cho ?ng viên c?a nhà tuy?n d?ng hay kh? n?ng c?a ?ng viên khi xin vi?c. Thêm vào ?ó, Thành viên/ ng??i s? d?ng h?y ghi chú nh?ng nguy hi?m có th? xay ra khi s? d?ng Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, bao g?m nh?ng kh?ng h?n ch? s? nguy hi?m khi b? t?n c?ng c? th?, liên quan ??n ng??i l?, qu?c t?ch n??c ngoài, nh?ng ng??i kh?ng ?? tu?i hay nh?ng ng??i ??a ra nh?ng ?òi h?i sai trái. Thành viên nên hi?u r?ng t?t c? nh?ng nguy hi?m liên quan ??n nh?ng ng??i s? d?ng khác mà Thành viên liên h? th?ng qua trang Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS hoàn toàn là v?n ?? riêng c?a Thành viên, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? hoàn toàn kh?ng liên quan ??n b?t k? nguy hi?m nào ???c ?? c?p nh? trên x?y ra/ ho?c có th? x?y ra cho Thành viên.
   9. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng ch?u trách nhi?m pháp ly và ??ng th?i kh?ng ki?m soát ???c nh?ng th?ng tin do nh?ng Thành viên/ ng??i s? d?ng khác cung c?p th?ng qua trang Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS. Theo l? r?t t? nhiên, th?ng tin c?a nh?ng ng??i khác có th? gay khó ch?u, có h?i, kh?ng chính xác và trong m?t vài tr??ng h?p s? ???c ghi sai tên ho?c gi? v? ghi sai.
   10. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng ???c xem là m?t nhà tuy?n d?ng, ??ng th?i Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? kh?ng ch?u trách nhi?m v?i b?t c? quy?t ??nh nào trong c?ng vi?c, cho dù v?i ly do nào, do b?t c? t? ch?c nào ??ng t?i c?ng vi?c trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
  2. 2. Ngh?a v? Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS

   1. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ch?u trách nhi?m xay d?ng Sàn giao d?ch bao g?m m?t s? c?ng vi?c chính nh?: nghiên c?u, thi?t k?, mua s?m các thi?t b? ph?n c?ng và ph?n m?m, k?t n?i Internet, xay d?ng chính sách ph?c v? cho ho?t ??ng Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS trong ?i?u ki?n và ph?m vi cho phép.
   2. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? ti?n hành tri?n khai và h?p tác v?i các ??i tác trong vi?c xay d?ng h? th?ng các d?ch v?, các c?ng c? ti?n ích ph?c v? cho vi?c giao d?ch c?a các thành viên tham gia và ng??i s? d?ng trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
   3. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ch?u trách nhi?m xay d?ng, b? sung h? th?ng các ki?n th?c, th?ng tin v?: nghi?p v? th??ng m?i ?i?n t?, h? th?ng v?n b?n pháp lu?t th??ng m?i trong n??c và qu?c t?, th? tr??ng n??c ngoài, c?ng nh? các tin t?c có liên quan ??n ho?t ??ng c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS.
   4. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? ti?n hành các ho?t ??ng xúc ti?n, qu?ng bá Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ra th? tr??ng n??c ngoài trong ph?m vi và ?i?u ki?n cho phép, góp ph?n m? r?ng, k?t n?i ?áp ?ng các nhu c?u tìm ki?m c?ng vi?c c?a và phát tri?n t?i th? tr??ng n??c ngoài c?a Thành viên và nhu c?u tìm ki?m ?ng viên thích h?p c?a các c?ng ty có nhu c?u tuy?n d?ng nhan viên.
   5. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có bi?n pháp x? ly k?p th?i khi phát hi?n ho?c nh?n ???c ph?n ánh v? th?ng tin/ ??ng t?i c?a Thành viên mà th?ng tin/ ??ng t?i ?ó kh?ng ?úng s? th?t và/ ho?c vi ph?m pháp Quy ch? và/ ho?c vi ph?m pháp lu?t trên Sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?.
   6. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? h? tr? c? quan qu?n ly nhà n??c ?i?u tra các hành vi kinh doanh vi ph?m pháp lu?t, cung c?p th?ng tin ??ng ky, l?ch s? giao d?ch và các tài li?u khác v? ??i t??ng có hành vi vi ph?m pháp lu?t trên sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?.
   7. Sàn giao d?ch TMDT VIETNAMWORKS s? c? g?ng ??n m?c cao nh?t trong ph?m vi và ?i?u ki?n có th? ?? duy trì ho?t ??ng bình th??ng c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS và kh?c ph?c các s? c? nh?: s? c? k? thu?t v? máy móc, l?i ph?n m?m, h? th?ng ???ng truy?n internet, nhan s?, các bi?n ??ng x? h?i, thiên tai, m?t ?i?n, các quy?t ??nh c?a c? quan nhà n??c hay m?t t? ch?c liên quan th? ba. Tuy nhiên n?u nh?ng s? c? trên x?y ra n?m ngoài kh? n?ng ki?m soát, là nh?ng tr??ng h?p b?t kh? kháng mà gay thi?t h?i cho thành viên thì Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS kh?ng ph?i ch?u trách nhi?m liên ??i.
   8. ??ng ky thi?t l?p website cung c?p d?ch v? sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? theo quy ??nh và c?ng b? các th?ng tin ?? ??ng ky trên trang ch? website.
   9. Xay d?ng và c?ng b? c?ng khai trên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS quy ch? ho?t>??ng c?a sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? theo quy ??nh t?i ?i?u 38 Ngh? ??nh 52/2013/N?-CP; theo d?i và b?o ??m vi?c th?c hi?n quy ch? ?ó trên sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?.
   10. Yêu c?u th??ng nhan, t? ch?c, cá nhan là thành viên trên sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? cung c?p th?ng tin theo quy ??nh t?i ?i?u 29 Ngh? ??nh 52/2013/N?-CP khi ??ng ky s? d?ng d?ch v?.
   11. Thi?t l?p c? ch? ki?m tra, giám sát ?? ??m b?o vi?c cung c?p th?ng tin c?a thành viên trên sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? ???c th?c hi?n chính xác, ??y ??.
   12. L?u tr? th?ng tin ??ng ky c?a các th??ng nhan, t? ch?c, cá nhan tham gia sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? và th??ng xuyên c?p nh?t nh?ng th?ng tin thay ??i, b? sung có liên quan.
   13. áp d?ng các bi?n pháp c?n thi?t ?? ??m b?o an toàn th?ng tin liên quan ??n bí m?t kinh doanh c?a th??ng nhan, t? ch?c, cá nhan và th?ng tin cá nhan c?a thành viên.
   14. Có bi?n pháp x? ly k?p th?i khi phát hi?n ho?c nh?n ???c ph?n ánh v? hành vi kinh doanh vi ph?m pháp lu?t trên sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?.
   15. H? tr? c? quan qu?n ly nhà n??c ?i?u tra các hành vi kinh doanh vi ph?m pháp lu?t, cung c?p th?ng tin ??ng ky, l?ch s? giao d?ch và các tài li?u khác v? ??i t??ng có hành vi vi ph?m pháp lu?t trên sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?.
   16. C?ng b? c?ng khai c? ch? gi?i quy?t các tranh ch?p phát sinh trong quá trình giao d?ch trên sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?. Khi thành viên trên sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? phát sinh mau thu?n v?i nhau (gi?a ?ng viên và nhà tuy?n d?ng ho?c ng??c l?i) ho?c b? t?n h?i l?i ích h?p pháp, s? cung c?p cho thành viên th?ng tin v? ?ng viên/nhà tuy?n d?ng, tích c?c h? tr? thành viên b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a mình.
   17. Yêu c?u th??ng nhan, t? ch?c, cá nhan trên sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? cung c?p các th?ng tin theo quy ??nh
    • Tên và ??a ch? tr? s? c?a th??ng nhan, t? ch?c ho?c tên và ??a ch? th??ng trú c?a cá nhan.
    • S?, ngày c?p và n?i c?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ky kinh doanh c?a th??ng nhan, ho?c s?, ngày c?p và ??n v? c?p quy?t ??nh thành l?p c?a t? ch?c, ho?c m? s? thu? cá nhan c?a cá nhan.
    • S? ?i?n tho?i ho?c m?t ph??ng th?c liên h? tr?c tuy?n khác.
   18. Ng?n ch?n và lo?i b? kh?i website nh?ng th?ng tin bán hàng hóa, d?ch v? thu?c danh m?c hàng hóa, d?ch v? c?m kinh doanh theo quy ??nh c?a pháp lu?t và hàng hóa h?n ch? kinh doanh nh?:
    • Súng s?n và ??n súng s?n, v? khí th? thao, c?ng c? h? tr?;
    • Thu?c lá ?i?u, xì gà và các d?ng thu?c lá thành ph?m khác;
    • R??u các lo?i;
    • Th?c v?t, ??ng v?t hoang d? quy hi?m, bao g?m c? v?t s?ng và các b? ph?n c?a chúng ?? ???c ch? bi?n;
    • Các hàng hóa h?n ch? kinh doanh khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
   19. Lo?i b? kh?i website nh?ng th?ng tin bán hàng gi?, hàng nhái, hàng nh?p l?u, hàng vi ph?m quy?n s? h?u trí tu? và các hàng hóa, d?ch v? vi ph?m pháp lu?t khác khi phát hi?n ho?c nh?n ???c ph?n ánh có c?n c? xác th?c v? nh?ng th?ng tin này.
   20. Yêu c?u ng??i bán các hàng hóa, d?ch v? thu?c danh m?c hàng hóa, d?ch v? kinh doanh có ?i?u ki?n trên website c?a mình ph?i cung c?p Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n kinh doanh ??i v?i hàng hóa, d?ch v? ?ó (trong tr??ng h?p pháp lu?t quy ??nh ph?i có Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n kinh doanh).
 11. XI. ?i?u kho?n áp d?ng

  • M?i tranh ch?p phát sinh gi?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS và Thành viên s? ???c gi?i quy?t trên c? s? th??ng l??ng. Tr??ng h?p kh?ng ??t ???c th?a thu?n nh? mong mu?n, m?t trong hai bên có quy?n ??a v? vi?c ra Tòa án nhan dan có th?m quy?n ?? gi?i quy?t.
  • Quy ch? c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS chính th?c có hi?u l?c k? t? ngày ??ng lên website Sàn giao d?ch TM?T SàN GIAO D?CH TM?T VIETNAMWORKS. Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có quy?n ?i?u ch?nh, thay ??i Quy ch? này cho phù h?p v?i th?c ti?n ho?t ??ng và có trách nhi?m th?ng báo lên Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKScho các thành viên bi?t. Quy ch? s?a ??i có hi?u l?c k? t? ngày có th?ng báo s?a ??i.Vi?c thành viên ti?p t?c s? d?ng d?ch v? sau khi Quy ch? s?a ??i ???c c?ng b? và th?c thi ??ng ngh?a v?i vi?c h? ?? ch?p nh?n Quy ch? s?a ??i này.
  • Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS và Thành viên ??ng y cam k?t th?c hi?n ?úng các ?i?u kho?n trong n?i dung Quy ch? này.
  • B?t k? tranh c?i, khi?u n?i hay tranh ch?p phát sinh t? ho?c liên quan ??n các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này s? ???c ??a ??n và gi?i quy?t cu?i cùng b?ng tr?ng tài cá nhan và bí m?t tr??c khi ??a ??n m?t tr?ng tài t?i Thành ph? H? Chí Minh và chi ph?i b?i pháp lu?t Vi?t Nam. Tr?ng tài viên ph?i là ng??i ???c ?ào t?o m?t cách h?p pháp, có kinh nghi?m trong l?nh v?c c?ng ngh? th?ng tin ? Vi?t Nam và là ??c l?p ??i v?i m?i bên. Nh? ?? ?? c?p, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có quy?n b?o v? quy?n s? h?u trí tu? và th?ng tin bí m?t th?ng qua hu?n th? ho?c các ch? th? t??ng t? t? tòa án.
  • Thành viên s? ph?i b?i th??ng và Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS (và các cán b?, giám ??c, ??i ly, các c?ng ty con, c?ng ty liên doanh và nhan viên c?a Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS) kh?ng ph?i ch?u b?t k? yêu c?u b?i th??ng, bao g?m c? phí lu?t s?, c?a b?t k? bên th? ba nào do ho?c phát sinh t? vi?c Thành viên vi ph?m Th?a thu?n này ho?c vi ph?m b?t kì lu?t ho?c quy?n l?i c?a bên th? ba.
  • KH?NG ??I LY: Kh?ng có m?i quan h? ??i ly, liên doanh, nhan viên, ng??i s? d?ng lao ??ng ho?c nh??ng quy?n, nh?n l?i quy?n ???c t?o ra b?i Th?a thu?n này. àn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS s? g?i th?ng báo cho Thành viên b?ng email ??n ??a ch? email Thành viên cung c?p cho 'Sàn giao d?ch TM?T Vietnamworks trong quá trình ??ng ky. Th?ng báo s? ???c cho là ?? nh?n 24 gi? sau khi email ???c g?i ?i, tr? khi bên g?i ???c th?ng báo r?ng ??a ch? email kh?ng h?p l?. Ngoài ra, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có th? cung c?p cho Thành viên th?ng báo pháp ly b?ng th? ??n ??a ch? ???c cung c?p trong quá trình ??ng ky. Th?ng báo g?i ??n cho Thành viên b?ng th? s? ???c cho là ?? ???c nh?n sau ba ngày, k? t? ngày g?i th?.
  • Ngoài các bi?n pháp pháp ly, Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS có th?, ngay l?p t?c ch?m d?t các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n ho?c h?y b? b?t k? ho?c t?t c? các quy?n l?i c?a Thành viên ???c c?p theo các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c cho Thành viên. Khi ch?m d?t Th?a thu?n này, Thành viên s? ph?i ngay l?p t?c ng?ng vi?c truy c?p và s? d?ng Trang web, và Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS, ngoài các bi?n pháp pháp ly, ngay l?p t?c thu h?i t?t c? các m?t kh?u và xác ??nh tài kho?n ?? c?p cho Thành viên và t? ch?i truy c?p và s? d?ng Trang web m?t ph?n ho?c toàn b?. Vi?c ch?m d?t th?a thu?n này s? kh?ng ?nh h??ng ??n quy?n và ngh?a v? t??ng ?ng (bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ngh?a v? thanh toán) c?a các bên phát sinh tr??c ngày ch?m d?t. H?n n?a, Thành viên ??ng y r?ng Trang web s? kh?ng ch?u trách nhi?m v?i Thành viên ho?c b?t k? ng??i nào khác k?t qu? c?a b?t k? ?ình ch? ho?c ch?m d?t ?ó. N?u Thành viên kh?ng hài lòng v?i Sàn giao d?ch TM?T VIETNAMWORKS ho?c b?t k? ?i?u kho?n, ?i?u ki?n, quy ??nh, chính sách, h??ng d?n, ho?c th?c hành c?a C?ng ty C? Ph?n Navigos Group Vi?t Nam ?i?u hành trang web, bi?n pháp kh?c ph?c duy nh?t là ng?ng s? d?ng trang web.
 12. XII. ?i?u kho?n cam k?t sàn giao d?ch/website th??ng m?i ?i?n t? rosary-cd.com

  C?ng ty C? Ph?n Navigos Group Vi?t Nam
  ??a ch?: T?ng 20, tòa nhà E.Town Central, 11 ?oàn V?n B?, Ph??ng 12, Qu?n 4, TP.HCM, Vietnam
  ?i?n tho?i: (84 28) 5404 1373

Back to Top