Khám phá m?c l??ng th? tr??ng d?a trên h?n 300.000 c?ng vi?c và 3 tri?u h? s? ?ng viên c?a VietnamWorks

M?c l??ng trung bình c?a các c?ng vi?c ph? bi?n

Nh?p ch?c danh ?? xem m?c l??ng trung bình

Các vi?c làm l??ng cao

Salary IntroductionVietnamWorks Salary là gì?

VietnamWorks Salary là C?ng th?ng tin cung c?p cho b?n m?c l??ng c?a các v? trí có chuyên m?n d?a trên h?n 300.000 vi?c làm ?? ??ng tuy?n và l??ng c?a h?n 3 tri?u ?ng viên trên VietnamWorks trong nh?ng n?m g?n ?ay.

Báo cáo l??ng ???c phan tích chi ti?t d?a trên Ngành ngh?, C?p b?c, Quy m? c?ng ty ... T? ?ó b?n có th? ??i chi?u và ?ánh giá, b?n có ?ang th?c s? nh?n ???c m?c l??ng c?nh tranh?

Th?ng tin này ch? mang tính ch?t tham kh?o