Liên h?

Cám ?n b?n ?? vào th?m trang VietnamWorks.com c?a chúng t?i, website tuy?n d?ng trên m?ng l?n nh?t t?i Vi?t Nam hi?n nay. B?n có th? liên h? v?i chúng t?i theo m?t trong nh?ng cách sau:

B? ph?n T? V?n Ngh? Nghi?p

N?u b?n có th?c m?c trong quá trình s? d?ng trang web VietnamWorks.com, m?i b?n vào trang ?? xem h??ng d?n s? d?ng và gi?i quy?t nh?ng v?n ?? th??ng g?p.

??i v?i nh?ng v?n ?? khác, m?i b?n ?i?n vào m?u th? liên l?c và g?i ?i cho chúng t?i theo ??a ch?. Các chuyên viên t? v?n c?a VietnamWorks.com s? tr? l?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.

V?n phòng VietnamWorks.com

T?i H? Chí Minh

T?ng 20, tòa nhà E.Town Central, 11 ?oàn V?n B?, Ph??ng 12
Qu?n 4, TP.HCM, Vietnam

?i?n tho?i: (84 28) 5404 1373

T?i Hà N?i

T?ng 7, tòa nhà V-building
125-127 Bà Tri?u,
ph??ng Nguy?n Du, qu?n Hai Bà Tr?ng
Hà N?i

?i?n tho?i: (84 24) 3974 3033/ Fax: (84 24) 3974 3036

T?i ?à N?ng

T?ng 8, tòa nhà v?n phòng Indochina Riverside Tower,
74 B?ch ??ng, Ph??ng H?i Chau 1,
Qu?n H?i Chau,
Tp. ?à N?ng

?i?n tho?i: (84 236) 730 8189/ (84 236) 3519 119