VietnamWorks

?ng d?ng Tìm Vi?c trên di ??ng

Làm thế nào để DJC?ng vi?c m? ??c ngay trong t?m tay.

Tr?i nghi?m tìm vi?c

Ti?p c?n hàng ngàn vi?c làm m?i nh?t, nh?n th?ng báo h?ng ngày v? nh?ng v? trí mong mu?n và tr? thành ng??i ??u tiên ?ng tuy?n!

m?i lúc m?i n?i

Thi?t k? h? s?

trong 1 phút

Làm thế nào để DJV?i ?ng d?ng di ??ng VietnamWorks, vi?c thi?t k? h? s? vi?c làm ??n gi?n h?n bao gi? h?t, h? tr? k?t n?i v?i các c?ng ty g?n b?n, và nh?n ph?n h?i trong 24 gi?. 

?ng tuy?n

trong 1 b??c

VietnamWorks cho b?n tr?i nghi?m tìm vi?c nhanh và ti?n d?ng nh?t: ?ng tuy?n c?ng vi?c b?n mong mu?n ch? qua m?t b??c ??n gi?n.

Tu? ch?nh 

th?ng báo vi?c

Làm thế nào để DJNh?n th?ng báo vi?c làm m?i nh?t phù h?p v?i nhu c?u tìm vi?c c?a mình. H?y lu?n là m?t trong nh?ng ?ng viên s?m nh?t!

Copyright ? C?ng Ty C? Ph?n Navigos Group Vi?t Nam

??a Ch?: T?ng 20, tòa nhà E.town Central, 11 ?oàn V?n B?, Ph??ng 12, Qu?n 4, TP.HCM, Vietnam

V? VietnamWorks

C?ng C?

Ch?ng nh?n b?i

K?t N?i V?i VietnamWorks